Žiadam Vás o uverejnenie môjho stanoviska v plnom znení, v prílohe, ktoré som prezentoval na poslednom mestskom zastupiteľstve v Detve dňa 21.4.2016. Ing. Ján Budáč

Dňa 23.04.2015  Národnou radou Slovenskej republiky Zákonom č. 87/2015 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. S účinnosťou od 1. 1. 2016 boli do Obchodného zákonníka zavedené aj ustanovenia §67 týkajúce sa „krízy“ v obchodnej spoločnosti. 

Zmeny Obchodného zákonníka účinné od 01.01.2016 a ostatné zákonné povinnosti za spôsobenú škodu a trestnoprávnu zodpovednosť sa vzťahujú  na:

1. obchodnú spoločnosť BYTES s.r.o., 

2. spoločníkov BYTES s.r.o. –spoločnosti BIOMASS-ENERGY s.r.o.  a  Mesto Detva,

3. štatutára spoločnosti BYTES s.r.o. 

Určenie, či spoločnosť je v kríze upravuje § 67a ods. 2, v znení účinnom pre rok 2016:   „Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 4 ku 100.“(menej ako 0,04).

Aktuálny  pomer vlastného imania spoločnosti BYTES, s.r.o. a záväzkov BYTES, s.r.o. podľa účtovných záznamov spoločnosti je 0,0012 . Z čoho vyplýva, že spoločnosti BYTES  s.r.o. hrozí úpadok a je v kríze.

Doterajšími rozhodnutiami spoločníka Mesta Detva ,ako jedného z dvoch spoločníkov ,neúčtovať  ceny tepla schválené regulátorom- URSOm od roku 2011 sa záporná ekonomická situácia spoločnosti prehlbovala. Na tento stav som spoločníkov na VZ BYTES s.r.o. opakovane upozorňoval a pripomínal, že cena tepla schválená regulátorom je najnižšia v regióne čo je vďaka efektívnemu a ekologickému spôsobu výroby tepla v meste Detva.

Cena za teplo účtovaná BYTES, s.r.o., ktorá je nižšia ako cena schválená URSO  však nestačí ani na pokrytie réžie na jej výrobu a distribúciu, čo je dlhodobo neudržateľný stav. Logickým následkom neúčtovania ceny vo výške schválenej URSOM je negatívny vývoj hospodárenia spoločnosti BYTES, s.r.o. a jej nasmerovanie do úpadku.

Neúčtovaním ceny tepla schválenej URSO, ale ceny nižšej BYTES, s.r.o. ignoruje odporúčanie štátneho orgánu a správa sa spôsobom, ktorý popiera zásady  rozumného hospodárenia a odbornej a náležitej starostlivosti a je v rozpore s povinnosťou urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila rozumne starostlivá osoba tak ako je stanovené v § 67a Obchodného zákonníka.

Skutočnosť, že spoločnosť  BYTES, s.r.o. podľa § 67a Obchodného zákonníka je v kríze vzniká mne ako jedinému štatutárnemu orgánu spoločnosti BYTES, s.r.o. osobitná, tzv. zakročovacia povinnosť  podľa § 67b vykonať všetky úkony, ktoré by osoba v takomto postavení a situácii mala vykonať, k jej prekonaniu, ako aj k sledovaniu, či opatrenia na jej prekonanie sú účinné. Musel som ako štatutár spoločnosti vykonať opatrenia na prekonanie hroziaceho úpadku spoločnosti  BYTES s.r.o.

Na valnom zhromaždení BYTES, s.r.o. dňa 26.02.2016 som so vzniknutým stavom a povinnosťami podľa novej právnej úpravy oboznámil spoločníkov a Dozornú radu spoločnosti BYTES, s.r.o.. Vzhľadom na skutočnosť, že od spoločníkov spoločnosti neprišli žiadne relevantné návrhy na odvrátenie krízy BYTES s.r.o., okrem účtovania ceny schválenej URSO čo mi uložil spoločník BIOMASS ENERGY s.r.o. ,odporučila Dozorná rada a ku ktorej sa spoločník Mesto Detva odmietlo vyjadriť, neostalo mi vzhľadom na povinnosti podľa § 67a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka ako konateľovi BYTES, s.r.o. nič iné, iba pristúpiť k účtovaniu ceny tepla  za  rok 2015 schválenej regulátorom –URSO-m .

Krajným opatrením vzniknutej situácie bude, v prípade jej neriešenia, podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu spoločnosti v kríze

Aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy bolo prijaté spoločníkmi BYTES, s.r.o. v čase pred prijatím zákona č. 87/2015, neobsahuje ustanovenia upravujúce postup konateľa v prípade krízy BYTES, s.r.o.. Spoločenská zmluva taktiež neustanovuje výšku  účtovania ceny tepla , ak  spoločníci 100% hlasov neodsúhlasia žiadnu .

Ako konateľ spoločnosti BYTES s.r.o. som  povinný dodržiavať Obchodný zákonník a ostatné právne predpisy a  nimi sa riadiť. Ustanovenia obchodného zákonníka majú prednosť pred dohodou spoločníkov vo forme Spoločenskej zmluvy a v časti v ktorej Spoločenská zmluva odporuje Obchodnému zákonníku je neplatná.

V prípade ak by som tak nepostupoval bol by som zo strany spoločníkov a orgánov činných v trestnom konaní braný na zodpovednosť a hrozili by mi v dôsledku porušenia povinnosti štatutára škody na mojom súkromnom majetku a hrozila by mi trestnoprávna zodpovednosť za vzniknutý stav.

Text: Ing. Ján Budáč