Aj keď niektorí poslanci MsZ v Detve posledné dni strašili obyvateľov aj zvyšovaním poplatku za komunálny odpad, nie je to pravda!

Od apríla 2016 plynie občanom povinnosť uhradiť poplatok za komunálny odpad, jeho výška je celkom 18,66 € na osobu za kalendárny rok. Ako sa vyjadril primátor mesta Detva Ján Šufliarský, je rád, že výška poplatku za komunálny odpad sa nemusí navyšovať a mesto ju udržuje posledné tri roky stabilnú.

Mesto Detva svojim občanom tento poplatok znižuje na 50% v prípade detí a študentov, teda na sumu 9,33 Eur.

Podľa slov primátora Šufliarského, mesto Detva má jeden z najnižších poplatkov v okresných mestách. V otázke odpadového hospodárstva, mesto sa chce zamerať viac na zintenzívnenie separovania odpadov.

V roku 2016 mesto bezodplatnou zmluvou poskytlo obyvateľom intravilánu hnedé nádoby na triedenie bioodpadu. Aj takýmto spôsobom, dodal primátor, chce mesto dosiahnuť zachovanie a nezvyšovanie ceny za likvidáciu odpadu aj do budúcich rokov. V druhej polovici roka 2016 ešte mesto plánuje rozmiestniť ďalšie nádoby na separovanie predovšetkým skla, plastov, papierových a kovových komunálnych odpadov.

Podľa vyjadrenia Juraja Bystrianskeho, riaditeľa Technických služieb Detva, ktoré spravujú skládku komunálneho odpadu v Detve a zabezpečujú jeho vývoz, ešte v tomto roku Technické služby plánujú vybudovať novú kazetu na odpad. Kazeta bude na ploche 3845 m² s úžitkovým objemom 32 450 m³, to je 25 690 ton. Cena novej kazety je odhadovaná na 250 tisíc Eur. Na túto položku si Technické služby, podobne ako aj na súčasnú skládku, chcú vziať úver a zároveň v roku 2017 chcú rekultivovať súčasnú skládku z vlastných zdrojov. Rekultivácia súčasnej kazety a vybudovanie novej kazety skládky nebude mať vplyv na výšku poplatku za komunálny odpad.

Občanom vyplýva povinnosť zaplatiť poplatok jednorazovo do pätnástich dní od právoplatnosti rozhodnutia. Ak využijú právo pätnástich dní na prípadné odvolanie, lehota na zaplatenie je celkom 30 dní. Zaplatiť môžu aj v troch splátkach, druhá splátka je do 31. júla, tretia splátka do 31. októbra.  Spôsoby uhradenia sú tri, buď osobne v pokladni Mestského úradu alebo bankovým prevodom či na pošte.

Text: Zuzana Juhaniaková