20. decembra 2016 pozýva Gymnázium v Detve všetkých priateľov a širokú verejnosť na deň otvorených dverí.

Po úspešných predchádzajúcich školských rokoch rovnako skvele rozbehli aj školský rok 2016/2017.

Počas prvých takmer troch mesiacov absolvovali študenti gymnázia okrem povinného štúdia aj množstvo súťažných a mimoškolských aktivít. Po úspešných minulých školských rokoch, kedy sa Gymnázium v Detve natrvalo zaradilo medzi najlepšie stredné školy v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, rovnako úspešne a dynamicky Gymnázium rozbehlo aj aktuálny školský rok 2016/2017.

Vždy pred začiatkom nového školského roka sa vyhodnotí ten predchádzajúci, v ktorom Gymnázium v Detve dosiahlo vynikajúce výsledky hlavne v oblasti vzdelávania, obrazom čoho sú hlavne maturitné skúšky, kde sú výsledkami nielen nad priemerom Banskobystrického kraja, ale aj nad celoslovenským priemerom.Taktiež účasť a úspechy študentov na súťažiach a olympiádach doma aj v zahraničí. Rovnako nezanedbateľné je už niekoľkoročné pôsobenie lektorov anglického jazyka.

Gymnázium v Detve je v regióne Podpoľania jediná škola svojho druhu a vedenie školy sa spolu so zamestnancami školy snažia odovzdávať vedomostí všetkým žiakom.

Je tu hlavne pre žiakov z regiónu, ktorí by mohli ponúkané možnosti využiť, veď za 26-ročnú históriu Gymnázium v Detve vychovalo množstvo múdrych a vzdelaných mladých ľudí, ktorí našli uplatnenie  vo všetkých oblastiach pracovného života a to nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Rovnako si myslím, že takýto ľudia by sa po absolvovaní vysokej školy mohli znova vrátiť do svojho rodiska, aby získanými vedomosťami a skúsenosťami pozdvihli úroveň života rodného mesta a rodného regiónu.

Prvé tri mesiace školského roka 2016/2017 boli v znamení prípravy na dobrý štart, ale aj krásnych úspechov a pekných, zmysluplných a humánnych aktivít študentov.

 • Okrem povinného učebného plánu v súlade so Školským vzdelávacím programom (ŠkVP) Gymnázia v Detve majú študenti možnosť rozširovať si svoje vedomosti, záujmy a talent v záujmových krúžkoch, ktorých v tomto školskom roku Gymnázium otvorilo spolu desať so zameraním na jazyky, prírodovedné predmety, počítače, média, šport až po ekonomiku, červený kríž, rovesnícku skupinu a tiež tvorbu medzinárodných projektov.
 • 23. septembra 2016 sa študenti zapojili do humánnej akcie, ktorou bola „Biela pastelka.“ Táto verejná zbierka aj vďaka pomoci mnohých ľudí zlepšuje životy tých, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov a to kúpou bielej pastelky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.
 • V novembri vyučujúca Anna Bartóková so žiakmi gymnázia a žiakmi Základnej školy Vígľaš pripravila bohatý program a vystúpenie s vianočnou tématikou pre dôchodcov vo Zvolenskej Slatine – pre Domov sociálnych služieb Slatinka (DSS) formou charitatíneho pôsobenia, kde spolu vyrábali okrem iného aj medovníky a výťažok venovali DSS pre skvalitnenie života klientov tohto zariadenia.
 • 18. novembra 2016 sa už tradične na „Deň študenstva“ uskutočnil na Gymnáziu „Deň vedy a poznania“. Je to podujatie, ktoré je robené interaktívnou formou a obsahovo si študenti vyberú témy aj samotných lektorov. Tento rok sa obsahovo zamerali na oblasť zdravia a zdravého životného štýlu, históriu Detvy v období 20. storočia, sebarealizáciu študentov pri tvorbe projektov ako aj ich skúsenosti z pobytu v Taliansku a Španielsku, ale tiež tému holokaustu.  Lektormi boli odborní zamestnanci v oblasti danej problematiky, ale tiež študenti Gymnázia a absolventi.
 • 19. októbra 2016 pripravila Žiacka školská rada pre študentov prvého ročníka peknú kultúrnu akciu „Prijímame prvákov do cechu študentského“, ktorá sa konala v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve. Program sa niesol v duchu známych televíznych šou a relácií. Veľmi zaujímavým a kreatívnym spôsobom študenti 3. ročníka Gymnázia v Detve poňali túto študentskú recesiu, ktorá bola plne dramatická, zábavná a úsmevná. Preverila študentov aj z pohľadu informačno – komunikačných  schopností, pretože bola náročná na technické a vizuálne spracovanie.
 • Pokus študentov z Gymnázia v Detve pocestuje na„Mars“
  „Navrhni pokus, ktorý uskutočnia vedci v simulovaných podmienkach Marsu,“ takto začínala výzva na titulnej stránke súťaže Misia Mars, ktorú v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) organizujú Slovenské elektrárne (SE). Úlohou prihlásených študentských tímov bolo vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý uskutoční medzinárodný kolektív pod vedením slovenskej vedkyne Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017. Do súťaže sa z Gymnázia Detva zapojili až dva študentské tímy vedené učiteľmi Bartolomejom Szakálom a Františkom Strýčekom, kde podľa rozhodnutia odbornej poroty sa v celoslovenskom finále na prvom mieste umiestnil tím v zložení Adriana Fekiačová, Jana Halajová, Alica Moravčíková, Ivona Nôtová a Simona Olšiaková. Ich projekt s názvom „Sebestačný rastlinný ekosystém“ sa dostal na simulovanú marťanskú púštnu stanicu v USA, kde sa ho Michaela Musilová pokúsi pod vedením detvianskych študentov zrealizovať. Za víťazný projekt boli študenti Gymnázia v Detve odmenení študijným pobytom vo Švajčiarskom Cerne.
 • 16. november 2016 sa na pôde školy uskutočnil odber krvi. „Študentská kvapka krvi,“ ktorú pripravili a zorganizovali v spolupráci s transfúznou mobilnou stanicou študenti Gymnázia v Detve, zaznamenala viac ako 25 darcov. Tento prejav ľudskosti dokazuje, že darovanie krvi je súčasťou života. Veď nikto nikdy nevie, kedy on alebo niekto z jeho blízkych bude potrebovať  túto vzácnu tekutinu. Gymnázium vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí prišli darovať krv a podporiť túto humánnu akciu žiakov, ktorá sa stáva už tradičnou aktivitou v gymnáziu.
 • V dňoch 25. až 27. októbra 2016 sa študenti po výhre v celoštátnom kole súťaže „Mladý Európan“ zúčastnili študijnej cesty do Bruselu, kde sa okrem návštevy inštitúcii Európskej komisie stretli aj s europoslancami a navštívili historické a kultúrne pamiatky.
 • Ešte v čase prázdnin študenti Gymnázia realizovali projekt programu „Erazmus +“, kedy navštívili v rámci mládežníckych výmen Taliansko a Španielsko a hostili aj zahraničných hostí v Detve.

Aj napriek výborným úspechom a dobrým výchovno-vzdelávacím výsledkom sa Gymnázium v Detve trocha trápi s nedostatkom žiakov. Nie preto, že by ich bolo na Podpoľaní málo, ale preto, že mnohí odchádzajú do okolitých miest. Pokles žiakov spôsobil, že aj Gymnázium muselo pristúpiť v posledných rokoch k znižovaniu počtu zamestnancov z dôvodu nadbytočnosti. Našťastie zatiaľ sa to týkalo len tých, ktorí nemali požadovanú kvalifikáciu alebo tých, ktorí odišli na vlastnú žiadosť. Dostatočný počet žiakov by však tento trend zastavil.

Určite nie preto, že výsledky Gymnázia v Detve by boli horšie, naopak za posledných päť rokov patrí medzi najúspešnejšie gymnáziá v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Aj v ostatnom hodnotení gymnázií v septembri 2016 Gymnázium v Detve obstálo na poprednom  mieste v kraji a napríklad z piatich bystrických gymnázií štyri obstáli horšie. No napriek tomu sa tieto gymnázia stávajú cieľom žiakov deviatych ročníkov z Podpolianskeho regiónu. Rovnako personálne zabezpečenie je zárukou kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, veď kvalifikovanosť pedagogických zamestnancom dosahuje 100% úroveň.

Avšak ľudia na Podpoľaní akoby neverili tomu, čo majú doma a hľadajú to mimo svojho regiónu, Študentom Gymnázia v Detve sa dostane minimálne také vzdelanie ako na ktoromkoľvek inom gymnáziu na Slovensku. Ušetrili by tak množstvo času, ale aj finančných prostriedkov a tiež by prispeli k udržateľnosti inštitúcií vo svojom regióne.

Pridanou hodnotou študentov Gymnázia v Detve je aj tá skutočnosť, že množstvo účastí na súťažiach, olympiádach a aktivitách, ako aj ich skvelých úspechov a pôsobení v zahraničí, je výsledkom ich umu a vedomostí, nie je to len výsledok nejakého pseudoprojektu ako na iných školách, ktoré sa veľakrát stávajú akýmsi lobistickým nástrojom získavania finančných prostriedkov a sú malým prínosom pre vedomostný rast študentov.

Foto: Študentky Gymnázia v Detve, ktoré získali v celoštátnom finále „Misia Mars“ prvé miesto a dostali ako víťazi pozvanie do Švajčiarskeho Cernu v decembri tohoto roku.

Text: Pavel Lalík
Foto: Pavel Lalík, Zuzana Juhaniaková