Žiaci z Detvy a niekoľkí aj z Hriňovej, Kriváňa, Korytárok, Podkriváňa, Stožku a Dúbrav mali 18. februára 2016 vo svojej Základnej škole s materskou školou A. Vagača v Detve skutočne jedinečnú slávnosť.

Škola si celodenným programom pripomenula svojich šesť desaťročí pôsobenia. Deti, žiaci a ich učitelia pripravili pre verejnosť workshopy, prehliadku renovovanej školskej budovy i večerný program v Kultúrnom centre A. Sládkoviča.

„V kronike sa uvádza, že v tejto škole sa začalo učiť 1. septembra 1955. Uplynulo odvtedy už 60 rokov a počas nich sa v nej vystriedalo množstvo žiakov, učiteľov, riaditeľov a iných zamestnancov,“ povedal v otváracom príhovore v Kultúrnom centre riaditeľ školy Vladimír Marko. Škola, ako podčiarkol, síce čerpá silu z tradícií, poznatkov a nápadov, ktoré tu zanechali učitelia po desaťročia, ale neustále novo-prichádzajúci žiaci ju robia mladou a rozvíjajúcou sa.

 

„Človek sa rád na ceste životom pozrie späť a zaspomína, spomenie si na výnimočných učiteľov. Obzvlášť s láskou spomína na tých, ktorí boli a sú pre neho vzorom,“pokračoval Marko.

Bolo to osem riaditeľov, ktorí školu rozvíjali až po súčasnosť. Prvým bol Ondrej Cibuľa a zaslúžil sa o prvých desiať rokov rozbiehajúcej sa školy. Potom prišli Samuel Nemec, Viera Gažová, Zuzana Kohútová, nasledovali Vladimír Hudec, Anna Pospíšilová, Margita Gajdošová.

Od roku 2012 školu vedie aktuálny riaditeľ Marko. Za pôsobenia ôsmych riaditeľov škola vyformovala viac ako 24 tisíc žiakov.

 

Ako pokračoval Marko, „60 rokov nie je tak veľa, aby sme si nepamätali ľudí, ktorí tu zanechali kus svojho života, či už tých, ktorí tu prežili svoje detstvo alebo mnoho učiteľov, kuchárok, upratovačiek, školníkov a kuričov, ktorí tu pôsobili.“ Ako dôvod úspešnosti školy uviedol vzájomnú komunikáciu a spoluprácu práve týchto troch zložiek, učiteľ, žiak a rodič.

Na slávnosti nechýbali členovia rodiny Vagačovcov. Prišiel vnuk Alexandra Vagača, dnes muž dôstojného veku Daniel Vagač, a syn Branislav. Čestné meno významného bryndziara a syrára škola získala v septembri 2011 vďaka vtedajšej riaditeľke Margite Gajdošovej. Hoci na škole pôsobila len dva roky, práve ona, s podporou svojho pedagogického zboru, dala škole nové meno. Čestné meno školu len potvrdilo v jej kvalitatívnom trende.

Dnes má škola 10 tried z toho jednu materskej školy, štyri prvého a päť tried druhého stupňa. Jej dlhoročným prívlastkom je, že je jazyková. K skvalitneniu výučby cudzích jazykov v poslednom období prispelo aj rozvíjanie vyučovania metódou CLIL, na ktorú majú tunajší pedagógovia príslušné certifikáty. Je to metóda, pri ktorej sa vedomostný predmet vyučuje používaním cudzieho jazyka – tak u učiteľa ako aj žiakov.

Na plakete, ktorú odovzdal riaditeľovi Markovi primátor Ján Šufliarský je vyrytý nápis: Mestské zastupiteľstvo v Detve udeľuje Cenu mesta Detva základnej škole s materskou školou Alexandra Vagača v Detve pri príležitosti 60. výročia založenia, za dlhoročné dosahovanie vynikajúcich výsledkov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Primátor zablahoželal aj poďakoval súčasnému a všetkým bývalým riaditeľom školy. Ďakoval všetkým súčasným a bývalým učiteľom a zamestnancom „za ich obetavú, zodpovednú a usilovnú prácu pri výchove a vzdelávaní našej najmladšej generácie mesta.“ Školu vyzdvihol za dlhoročné dosahovanie výborných výsledkov v oblasti výchovy a vzdelávania, za dobrú spoluprácu s mestom a za reprezentáciu a šírenie dobrého mena Detvy na olympiádach, rôznych športových, kultúrnych a vedeckých súťažiach.

Ján Šufliarský povinšoval škole aj do ďalších rokov veľa dobrých učiteľov, ktorí budú s láskou odovzdávať vedomosti a poznatky svojim žiakom a veľa šikovných a usilovných žiakov.

Život školy je dynamický. Medzi posledné novinky školského roka 2015/2016 patrí aj spevácky zbor, ktorý vedie Oľga Budinská. Okrem povzbudzovania nadania žiaka má táto aktivita rozvíjať deti aj v priateľskej a podporujúcej atmosfére. Tento spevácky zbor, viacerí žiaci ako jednotlivci a skupinky, s pomocou Detského folklórneho súboru Podpoľanček, zdarne bavili publikum. Každú nacvičenú scénku venovali konkrétnemu riaditeľovi.

Dojemný epilóg k programu vytvorili všetci účinkujúci spolu, keď si posadali na pódium osvetlené len lampášmi. Pod vedením Marcely Drozdíkovej a Rie Kráľovej zaspievali pieseň dobro priania celému spoločenstvu svojej jubilujúcej školy.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková