Mesto Detva uspelo v ďalšej výzve a prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa podarilo Detve získať dotáciu na vybavenie Základnej školy na ulici Obrancov mieru.

Financovanie projektu má byť zabezpečené Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie s 5% spoluúčasťou mesta Detva.

Mesto už vyhlásilo verejné obstarávanie na materiálno-technické vybavenie učební. Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodanie tovaru, vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební základnej školy.

„Celková odhadovaná hodnota zákazky je stanovená na 136 673 eur bez DPH a delí sa na päť častí. Sú to školský a laboratórny nábytok, didaktické pomôcky, vybavenie novými informačnými a komunikačnými technológiami, vybavenie odbornej učebne a školská knižnica,“ priblížil primátor mesta Ján Šufliarský.