Zápis detí do prvého ročníka základných škôl pre školský rok 2021/2022 sa bude konať v dňoch 13. a 14. apríla 2021 (utorok a streda) v čase od 14.00 hod do 17.00 hod.

Bližšie informácie o zápise detí do prvého ročníka budú mať školy na svojich webových stránkach.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31. augusta 2021 a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak pre neho nevyberie inú základnú školu.

Rodičia, ktorých deti budú navštevovať základnú školu mimo územia Slovenskej republiky, musia písomne požiadať riaditeľa kmeňovej školy (do ktorej dieťa zapísali) o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, rodič požiada o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľa školy, do ktorej dieťa zapísal a žiadosť doloží odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy na základe žiadosti rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok.

(257.1 kB)Zápis detí do prvého ročníka základných škôl pre školský rok 2021/2022

Text: ms