Od 4. januára funguje v Detve denný stacionár. Zriadili sme ho v spolupráci s neziskovou organizáciou Centrom sociálnych služieb Krupina v priestoroch bývalého Centra voľného času v Detve na Ulici Obrancov mieru. Celá budova prešla vlani kompletnou rekonštrukciou a vstup do nej je bezbariérový.

Denný stacionár je v podstate škôlka pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby. Klientom poskytuje ambulantnú formu sociálnej služby, ako napríklad pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, záujmové činnosti, kultúrne činnosti a terapie. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

Zdravotne znevýhodnené deti po tom, ako opustia špeciálne školy nemajú kde pokračovať, a preto musia väčšinou zostávať doma s niektorým z rodičov. Jednou z možností, ako im spestriť život a zabezpečiť im potrebnú starostlivosť, sú práve denné stacionáre. Podobná situácia je aj so seniormi. Mnohí nepotrebujú alebo nechcú žiť v zariadeniach pre seniorov, ale potrebujú pomoc pri určitých činnostiach. Ich príbuzní nemajú pre pracovné povinnosti čas sa im plnohodnotne venovať a seniori sa doma cítia osamelí.

V prípade záujmu o uvedenú sociálnu službu musíte požiadať na Mestskom úrade Detva, oddelenie školstva a sociálnych vecí o posúdenie odkázanosti na túto sociálnu službu.

Doteraz mohli záujemcovia o sociálne služby v meste Detva využívať len dve možnosti. Buď sme ich umiestnili do zariadenia pre seniorov alebo využívali opatrovateľskú službu v domácnosti. Výhodou denného stacionára je, že sa klienti môžu stretávať aj s ďalšími ľuďmi s podobným osudom. Otvorený je každý pracovný deň od 7.00 do 16.00 hod.

Text: Ján Šufliarský, primátor mesta