Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť začína s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu. Keďže nie všetci odberatelia majú uzavretú zmluvu a za vodovod či kanalizáciu neplatia, spoločnosť chce dať takýmto subjektom príležitosť, aby sa prihlásili a uzavreli s dodávateľom zmluvu. Keď to urobia, vyhnú sa zvýšeným poplatkom a pokutám po tom, ako takéto nelegálne pripojenie spoločnosť odhalí. Práve pre to na dobu od 14. júla 2020 do 30. októbra 2020 vyhlásili vodári „generálny pardon“.

„Ak do uvedeného termínu nedôjde k legalizácii pripojenia uzavretím zmluvného vzťahu na príslušnom zákazníckom centre a kontrolou bude potvrdené pripojenie či už na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, prípadne odberateľ odvádza vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie bez spoplatnenia alebo využíva vlastnú studňu, z ktorej bez zaplatenia odvádza vody do verejnej kanalizácie, dôjde aj k vyčísleniu škody pre konkrétneho odberateľa,“ pripomína vodárenská spoločnosť.

V prípade, že odberateľ má uzavretú zmluvu na dodávku vody, avšak za odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie neplatí, dodávateľ si uplatní aj príslušnú pokutu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. Takéto konanie odberateľa je kvalifikované ako trestný čin, preto reálne hrozí aj trestnoprávna zodpovednosť v zmysle Trestného zákona.

„Veríme, že vyhlásením „generálneho pardonu“ motivujeme subjekty, ktoré do dnešného dňa odoberali pitnú vodu alebo odvádzali vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie nelegálne k uzavretiu zmluvného vzťahu,“ dopĺňa spoločnosť.

Text: (ms)

Ilustračné foto: Archív StVPS