Mesto Detva počas celého roka 2019 úspešne zrealizovalo viacero veľkých významných ale aj menších projektov a začalo prípravné práce na ďalších zámeroch pre rok 2020.

Obnovili pohotovosť pre dospelých

Od začiatku nového roka, od 1. januára 2019, opäť otvorili v Detve pevnú ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých, ktorú občania Detvy i celého okresu nájdu na Záhradnej ulici. Zabezpečuje ju spoločnosť RC&T Detva.

Železničná zastávka s obnoveným predajom

V staničnej budove na železničnej zastávke od januára obnovili predaj cestovných lístkov. O jeho obnovení rokovalo vedenie mesta Detva so Železničnou spoločnosťou niekoľko mesiacov predtým.

Podpolianske rozkazovačky ako kultúrne dedičstvo

Dňa 24. januára v Divadle Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v Rusovciach slávnostne vyhlásili zaradenie podpolianskych rozkazovačiek do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh na zaradenie podalo mesto Detva, mesto Hriňová a Národopisná spoločnosť Slovenska, podporili ich podpolianski muzikanti a rozkazovači. 

Rekonštrukcia mestského úradu

Začiatkom marca začalo mesto s rekonštrukciou Mestského úradu, projektom zníženia energetickej náročnosti. Vďaka získanej dotácii vo výške 459 704 eur bola zateplená celá budova, vymenili sa okná a dvere, zrekonštruovali elektroinštaláciu, vymenili radiátory, svietidlá, nainštalovali fotovoltaiku. Rekonštrukciou prešla sobášna sieň, zasadacie miestnosti, banketová miestnosť, kancelárie, chodby aj sociálne a obslužné priestory. Práce boli ukončené v auguste.

Rekonštrukcia Materskej školy, M. R. Štefánika

V marci mesto dokončilo aj rekonštrukciu Materskej školy, M. R. Štefánika. Na túto sa podarilo získať z fondov Európskej únie nenávratný finančný príspevok vo výške 450 tisíc eur. Z vlastných zdrojov prispelo mesto čiastkou takmer 70 tisíc eur. Práce na všetkých troch pavilónoch materskej školy sa začali v jeseni predošlého roka.

Rekonštrukcia Materskej školy, A. Bernoláka

Po ukončení prác na Materskej škole, M. R. Štefánika mesto pokračovalo s ďalším projektom: Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, A. Bernoláka 19. Rekonštrukcia prebiehala od marca do septembra. Stavebné úpravy boli zrealizované vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 375 953 eur a boli financované zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu a spolufinancované mestom Detva. Aj na tejto budove zateplili obvodové steny, strechy pavilónov, vymenili časti okien a vonkajších dverí, vybudovali bezbariérové prístupy, vymenili radiátory, vzduchotechniku, elektroinštalácie a ďalšie.

Obnova vozového parku pre Technické služby

Mesto Detva v rozpočte navýšilo základné imanie pre Technické služby Detva o 425 tisíc eur na obnovu vozového parku. Vďaka tomu zakúpili nový automobil na zvoz komunálneho a separovaného odpadu. Druhý zakúpený automobil so sklápacou korbou, sypacou nadstavbou a snehovou radlicou slúži počas zimnej údržby. Tretím novým vozidlom je traktor. Pribudla tiež pojazdná hydraulická plošina na opravy a rozširovanie verejného osvetlenia. Posledným naplánovaným vozidlom bolo úžitkové vozidlo so všestranným využitím.

Vybudovali nové cestné mostíky

Počas niekoľkých jarných týždňov tohto roka mesto kompletne zrekonštruovalo tri cestné priepusty v Piešti I a Piešti II.

Detva má vlastný Dom umenia

Dňa 15. apríla otvoril svoje priestory v budove starej školy na Partizánskej ulici Dom umenia Arteska. Pásku strihal primátor mesta s predsedom Komisie kultúry, ZPOZ-u a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve a s prednostom Mestského úradu v Detve.

Začala rekonštrukcia historickej hasičskej zbrojnice

V máji mesto začalo s rekonštrukciou historickej hasičskej zbrojnice pri námestí. Na rekonštrukciu a modernizáciu zbrojnice získalo mesto dotáciu vo výške 30 000 eur. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Detva bude môcť obnovenú zbrojnicu naplno využívať od prvej polovice budúceho roka.

Otvorili nový výrobný závod

Začiatkom júna zástupcovia investorov, primátor mesta Detva a podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja prestrihli otváraciu pásku nového závodu ZF Detva v priemyselnom parku Punch Campus Detva.

Mestská polícia príde na pomoc na novom aute

Od 24. júna používa Mestská polícia v Detve nové služobné vozidlo. Automobil Dacia Duster mesto kúpilo za zmluvnú cenu 12 630 eur.

Revitalizácia vnútrobloku na ulici A. Hlinku

Od konca júna môžu obyvatelia na ulici Andreja Hlinku využívať oživené priestranstvá tamojšieho vnútrobloku. Projekt revitalizácie prebiehal od jari. Mesto tu vybudovalo nové ihriská, spevnené plochy zo zámkovej dlažby, nové trávniky, kvetinové záhony, lavičky a chodníky pre korčuliarov, altánok s pergolou a ďalšie. Na tento projekt mesto získalo dotáciu z fondov Európskej únie vo výške 468 528 eur, ďalšie náklady hradilo z vlastného rozpočtu.

Začala výstavba multifunkčnej budovy komunitného centra

V júli začalo mesto realizovať projekt pre rozvoj služieb občanom, výstavbu novej multifunkčnej budovy komunitného centra. Budovu stavajú na mieste pôvodného Centra voľného času na ulici Obrancov mieru. Zmluvná cena diela je 946 747 eur. Novú dvojpodlažnú budovu by mali už od konca roka 2020 využívať všetky vekové kategórie, bude tu klubová činnosť seniorov i detské a mládežnícke aktivity. Mesto tu plánuje zriadiť aj denný stacionár.

Vytvoria otvorenú expozíciu vo dvore múzea

V auguste získalo mesto finančné prostriedky vo výške 13 534 eur na projekt Otvorenej expozície vo dvore Podpolianskeho múzea. Budú tu vystavené predmety spojené s históriou a tradičnou ľudovou kultúrou Podpoľania, expozícia vo dvore vytvorí príjemnú oddychovú zónu pre návštevníkov.

Nový cyklochodník: cesta do a zo zamestnania

Mesto Detva v toto leto odovzdalo do užívania občanom i cykloturistom ďalší nový úsek cyklochodníka, ktorý má dĺžku približne 1,7 km a vedie od Bottovej ulice až k amfiteátru. Výstavba cyklocesty, cesty do a zo zamestnania, začala v marci. Na projekt mesto získalo nenávratný finančný príspevok v sume 516 tisíc eur.

Audiovizuálna a multimediálna tvorba už aj v Detve

Základná umelecká škola Svetozára Stračinu v Detve v školskom roku 2019/2020 otvorila piaty umelecký odbor, Audiovizuálnu a multimediálnu tvorbu. Žiaci tu dostávajú základy práce s kamerou či moderovania. Venujú sa so scenárom a strihovej skladbe.

Poliklinika bude Centrom integrovanej zdravotnej starostlivosti

Na prelome augusta a septembra mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 779 tisíc na projekt Rekonštrukcia polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Rekonštrukcia bude trvať dva roky a okrem modernizácie prinesie aj rozšírenie počtu ambulancií s odbornými lekármi.

Nová ambulancia je tu pre malých pacientov

Od septembra rodičia s deťmi navštevujú novú detskú ambulanciu, ktorú v Poliklinike zriadil Banskobystrický samosprávny kraj spolu s mestom Detva. Nová detská lekárka má skúsenosti zo zahraničia a môže poskytnúť starostlivosť približne 1 500 detským pacientom.

Začala výstavba bytovky č. 4 Dolinky – Detva

V septembri mesto začalo aj s výstavbou Nájomného bytového domu č. 4 Dolinky – Detva. Nový bytový dom má byť ukončený do roka a pol, potom sa záujemci budú môcť uchádzať o nájomné bývanie v 42 nových bytoch. Víťazovi verejného obstarávania na stavbu mesto uhradí zmluvnú cenu 2 232 185 eur. Výstavba je financovaná z dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR, zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z rozpočtu mesta Detva.

Historická predajňa v novom šate

Na jeseň dostala novú fasádu budova Detvianskeho ľudového umenia v historickej časti mesta, ktorú zväčša financovalo mesto. Farby na steny vybrali podľa pôvodných, ktoré sa odkrývali pri odstraňovaní omietok. Pribudli nové dvere a drevená brána. Pri odstraňovaní omietky sa objavil pôvodný nápis Lekárnik a v starých výkladoch zasa letáky z čias, keď tu mal predajňu Baťa.

Nové penetrované cestné úseky

V septembri mesto nechalo opraviť ďalšie úseky miestnych komunikácií penetračným makadamom. Mesto za práce uhradilo zmluvnú cenu 24 643 eur. Jedným z opravených úsekov je aj cesta na Korytársky vrch, dávna cesta spájajúca Detvu a Korytárky. Táto patrí medzi cykloturistické trasy ale pre nevyhovujúci povrch dlho nemohla byť využívaná.

Riešenie budovy okresného úradu

V októbri mesto opäť pokročilo s riešením a jednaním o nedostavanej budove okresného úradu v Detve. Ministerstvo vnútra SR ponúklo mestu bezodplatný prevod budovy.

Nový šport v Detve: pumptracková dráha

V tento istý mesiac pribudla v Detve prvá pumptracková dráha. Mládež, ktorá obľubuje tento šport na kolesách, ju využíva pri futbalovom štadióne. Mesto výstavbu uhradilo vo výške 2997 eur.

Nový asfaltový povrch ciest a jedno parkovisko

V tomto mesiaci mesto asfaltovaním opravilo ďalších osem úsekov komunikácií v intraviláne a extraviláne a jedno parkovisko pred bytovým domom. Na asfaltovanie vynaložilo spolu 177 542 eur.

Vynovená strecha Domu smútku

Na prelome októbra a novembra Dostal dom smútku novú, hydroizolovanú strechu nad obradnou sieňou. Pôvodná krytina strechy slúžila od roku 1975. Cena za rekonštrukciu bola 14 819 eur.

Multifunkčné ihrisko

V novembri prebehli práce na multifunkčnom ihrisku na letnom štadióne v Detve. Projekt Bezpečné ihrisko bol podporený dotáciou 10 tisíc eur od Úradu vlády Slovenskej republiky. Mesto celkovo uhradilo za dokončené ihrisko vyše 34 tisíc eur.

V príprave je modernizácia učební

Okrem vyššie spomenutých projektov, v roku 2019 mesto začalo pracovať aj na projektoch modernizácie odborných učební na dvoch základných školách, na ktoré získalo nenávratné finančné prostriedky. Projekt na Základnej škole, Kukučínova má byť podporený nenávratným finančným príspevkom 151 896 eur. Projekt na Základnej škole J. J. Thurzu sumou 179 159 eur.

Pripravujú projekt pre Kaľamárku

Na súťaž návrhárov Turistická atraktivita Kaľamárka mesto získalo finančné prostriedky vo výške 11 tisíc eur a cieľom je navrhnúť pre Kaľamárku a jej priľahlé časti aktivity na celoročné využívanie lokality širokou verejnosťou.    

S uskutočnením týchto a ďalších projektov bude mesto pokračovať v roku 2020.

Text a foto: Zuzana Vrťová
Foto: Milan Suja