V Detve zasadala rada Regionálneho združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva a Krupina. Pracovné stretnutie bolo pod strechou Mestského úradu v Detve.

Rada prerokovala informácie zo zasadnutí celoslovenskej rady a sekcií Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Členov o týchto celoslovenských zasadnutiach informoval predseda regionálneho združenia Ján Šufliarský. Taktiež sa rada v Detve zaoberala pripomienkovaním pripravovaných zákonov, ktoré sa týkajú samosprávy. Venovali sa najmä zákonu o odpadoch a stavebnému zákonu. Potom prerokovali prípravu snemu Regionálneho združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva a Krupina. Do tohto regionálneho združenia patrí sedemdesiatšesť obcí všetkých troch okresov.

Rada rokovala aj o informáciách k príprave a zabezpečeniu dvadsiateho šiesteho snemu ZMOS, ktorý bude 28. až 29. apríla 2015 v Bratislave.

rrada