Aj vy ste si všimli, že v Detve sa už nejaký ten rôčik ako sa ľudovo hovorí ani brvou nepohlo? Áno sú to presne tri roky.

Jednou z hlavných kompetencií mestských poslancov je schvaľovanie rozpočtu mesta. Poslanci teda rozhodujú o všetkých financiách. Rozhodujú o tom, čo sa v Detve urobí, čo sa neurobí, kde a za koľko. Poslanci teda rozhodujú o tom či dajú peniaze napríklad na opravu detských irhrísk, na nové lavičky alebo za tie peniaze radšej vybudujú a vyasfaltujú cestu k rodinnému domu svojho kolegu poslanca.

A presne takto naši páni poslanci gazdujú. Rozbité chodníky, detské ihriská v dezolátnom stave a páni poslanci zahlasovali a mestské peniaze skončilli napríklad pred rodinným domom pána poslanca.

Nespokojnosť občanov v Detve narastá, blížia sa voľby do VÚC a medzi kandidátmi na župných poslancov sa objavili aj dvaja mestskí poslanci. A to samotný líder poslaneckého klubu v Detve Roman Vrťo a jeho pravá ruka Jozef Pavlov. Pánov poslancov asi nenapadlo nič lepšie ako sa pred blížiacimi voľbami vyhovoriť a zároveň očierniť svojho konkurenta, a tak s veľkou slávou na internetovom portáli pána poslanca Pavlova verejnosti oznámili, že primátor nepripravil rozpočet načas, a preto sa v Detve nič nerobí.

Tak si to povedzme na rovinu páni poslanci:

1. Rozpočet sa pripravuje rok dopredu, to znamená do budúcnosti. Čo ste robili 3 roky?

2. Návrh rozpočtu nepripravuje primátor, ale vedúci jednotlivých oddelení MsÚ a riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta ( ZŠ, MŠ, Domov dôchodcov …..) 

3. Rozpočet mesta na rok 2017 MsÚ pripravoval od septembra do októbra 2016 a mal byť schválený v decembri 2016. Poslanci však neakceptovali návrh rozpočtu na rok 2017, ktorý bol pripravený mestom a schválili rozpočet na rok 2017 so 72 pripomienkami – tieto pripomienky neboli odkonzultované s MsÚ a dokonca neboli predložené do príslušných komisií MsZ, MsR čím poslanci porušili rokovací poriadok. A nie len to, takto schválený rozpočet mesta na rok 2017 bol chybný, nezodpovedal potrebám mesta a to je hlavná príčina, prečo sa potom na každom ďalšom MsZ museli schvaľovať aktualizácie rozpočtu s ďalšími zmenami. 

Mestské zastupiteľstvo 29.3.2017 – aktualizácia rozpočtu bola stiahnutá z rokovania, kvôli obštrukciám poslancov.

Mestské zastupiteľstvo 10.04.2017 – poslanci vykonali 61 zmien oproti pôvodne schválenému rozpočtu.

Mestské zastupiteľstvo 22.6.2017 – poslanci vykonali 23 zmien oproti pôvodne schválenému rozpočtu.

Posledné zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 30.08.2017 poslanci znovu aktualizovali rozpočet s ďalšími 10. zmenami pôvodného rozpočtu.

V reči ľudu. Takýto guľáš a doslova trhací kalendár, aký vytvorili poslanci z rozpočtu toľkými zmenami v kombinácii s ich neprofesionálnym prístupom má za následok, že veľa investičných akcií mešká aj niekoľko mesiacov. Pri takomto absurdnom počte aktualizácii rozpočtu poslanci nekomunikujú s pracovníkmi MsÚ, nekonzultujú svoje návrhy s vedúcimi MsÚ, preto schvália menej peňazí na investičnú akciu ako napočítal projektant, čo má za následok, že oddelenie výstavby nemôže začať verejné obstarávania na jednotlivé investičné akcie a celý proces sa takýmito obštrukciami poslancov predlžuje o mesiace.

4. V článku na portáli poslanca Pavlova dokonca vyčítali primátorovi, že nezvolal zastupiteľstvo na koniec septembra, ale na október. Ale to pánovi poslancovi Pavlovi nevadilo újsť zo zastupiteľstva, keď mal hlasovať za ľudí a teplovody. Je dôležité povedať, že poslanec Pavlov asi zabudol na to, že to boli znovu práve oni poslanci čo odmietli a neschválili plán práce MsR a MsZ na rok 2017 preto mesto nie je viazané žiadnymi termínmi na zvolávanie MsZ. A tak sa mesto riadi zákonom č. 369, ktorý hovorí, že primátor zvolá MsZ 1x za 3 mesiace. Posledné MsZ bolo 30.08.2017, takže neviem odkiaľ poslanci prišli na to, že zastupiteľstvo má byť koncom septembra. 

Ak takúto kalkulačku páni poslanci použili aj na ihrisko na Dolinkách, tak sa už nečudujeme prečo postavička slimáka stála 3803 eur, pieskovisko na tomto ihrisku vyšlo na 1500 eur a suma tohoto detského ihriska sa vyšplhala bez mála na 20 000 eur.

Uvedieme niekoľko príkladov ako to v zastupiteľstve minulý rok vyzeralo:

Mesto navrhlo 170 620 € na rekonštrukciu chodníkov, parkovísk a detského ihriska na Námestí mieru ( Kapustnice ), poslanci schválili 27 750 € ( vraj to stačí ).

Mesto navrhlo na vybudovanie detských ihrísk na Skliarove, Kostolnej a v Piešti sumu 20 000 €, poslanci schválili pre prímestské časti mesta 0 € ( vraj majú iné priority).

Mesto navrhlo pre Klub dôchodcov v starej časti Detvy na vybudovanie altánku, dlažby, sedenia sumu 8 000 €, poslanci schválili 0 € ( bez zdôvodnenia ).

Na vybudovanie krytej plavárne v Detve mesto navrhlo na projekt sumu 51 000 €, poslanci schválili 0 € ( vraj plaváreň Detva nepotrebuje ).

Ekonóm a vedúci výstavby navrhli na komplexnú rekonštrukciu okolia LDCH ( liečebňa dlhodobo chorých ) 175 000 €, poslanci schválili 40 000 € ( vraj to stačí ), no nestačí. Asi je podľa poslancov lepšie lepiť túto investíciu niekoľko rokov, ako by to mali spraviť naraz a poriadne.

Primátor chcel vrátiť teplovody do rúk mesta. Primátor niekoľkokrát zdôraznil, že mesto je pre jeho občanov väčším garantom ako súkromná spoločnosť už len z toho pohľadu, že mesto nepotrebuje vytvárať zisk a zarábať na svojich občanoch tak ako súkromná spoločnosť. ( Niektorí poslanci neprišli na zastupiteľstvo vôbec, niektorí ušli, keď mali hlasovať a iní sa tvárili, že tam nie sú ).

Takže takto si tu žijeme….

Text: Občianski aktivisti – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor