Na poslednom MsZ sa znova prejavili niektorí poslanci MsZ, tentoraz ako odborníci na verejné obstarávanie. Konkrétne pán Sekereš a pán Vrťo dávali školenie zamestnancom MsÚ ako má vyzerať verejné obstarávanie na obstaranie služby GPS do mestských vozidiel bez toho, aby si aspoň naštudovali zákon o verejnom obstarávaní či smernicu o verejnom obstarávaní.

Netreba sa však čudovať pánovi Sekerešovi, ale pánovi Romanovi Vrťovi, ktorý je už poslancom MsZ 3. volebné obdobie, pasuje sa do úlohy lídra poslaneckého klubuodborníka na všetko a nepozná ani podstatu verejného obstarávania. 

Uvedení „odborníci“ na verejné obstarávanie si zrejme mýlia čipsy s čipmi, pretože ak by si dali námahu a pozreli si zákon a smernicu o verejnom obstarávaní nemohli by sa verejne pýtať na nezmyselnosti a museli by vedieť, že ak hodnota služby je nižšia ako 1500 € postupuje obstarávateľ tak, že vyberie dodávateľa služby na základe vlastného poznania alebo prieskumu trhu napr. telefonickým prieskumom, internetom a zadá objednávku.

Pritom tak závažná vec ako porušenie zistené hlavným kontrolórom v kontrolnej správe im nevadila. Hoci mali predloženú kontrolnú správu na MsZ tak sa ani len jedným slovom nezaujímali na porušenia, ktoré vyplývali z tejto kontrolnej správy. Občania Detvy sa preto chcú pána Sekereša a Vrťa spýtať ako dopadla kontrola, ktorú vykonal hlavný kontrolór na verejné obstarávanie výmeny osvetľovacích telies a rekonštrukciu podlahovej krytiny na III. ZŠ ???

Uvedenú kontrolu zrejme v slabej chvíli inicioval ďalší odborník na verejné obstarávanie a mestský rozpočet. Uvedená kontrola zrejme dopadla „dobre“ pre niektorých ľudí, pretože na poslednom zastupiteľstve sa o výsledky kontroly nikto nezaujímal hoci boli preukázané porušenia. Pán Roman Vrťo a jeho poslanci asi nepotrebujú zaujať stanovisko k veciam, kde je preukázané porušovanie, ale hľadajú problém tam kde nie je s cieľom za každú cenu škodiť primátorovi a úradu.

Je ťažké plniť predvolebné sľuby prospešné pre všetkých občanov Detvy alebo je nutné plniť povolebné úlohy len pre vyvolených?