Redakcia DTinfo.sk požiadala mesto o zverejnenie správ finančných kontrol rôznych subjektov pod správou mesta, ktoré postupne uvádzame. A to na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Prinášame Vám ďalšiu správu a to z následnej finančnej kontroly zúčtovania finančných prostriedkov z dotácií mesta za rok 2012.

 

                                          SPRÁVA

O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY

 

Kontrolu vykonal:

Ing. Rastislav GONDA, hlavný kontrolór Mesta Detva

na Mestskom úrade v Detve

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Detva

Predmet kontroly :

následná finančná kontrola zúčtovania finančných prostriedkov z dotácií mesta za rok 2012 /proces schvaľovania, zmluvné vzťahy, zúčtovanie v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy/

Kontrolované obdobie : rok 2012

Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: MsÚ Detva od 22.02.2013 do15.5.2013, prerušovane

Zoznam kontrolovaných písomností :

– žiadosti, na základe ktorých boli poskytnuté finančné dotácie v roku 2012

– zmluvy o poskytnutí dotácií pre rok 2012

– celkový prehľad poskytnutých finančných dotácií v roku 2012

– zúčtovanie poskytnutých finančných dotácií k 31.12.2012

Kontrolné zistenia:

Mesto Detva poskytlo dotácie pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov v nasledovných rozpočtových skupinách:

04.7.3.    Cestovný ruch

640         Dotácia v zmysle VZN   920 €

640         Turistická inf. kanc.     7468 €

08.1.0.    Rekreačné a športové služby

642001   Dotácia na prevádzku  89971 €

644001   Dotácia na činnosť      54432 €

644002   Dotácia na kúpalisko   13000 €

08.2.0.    Umelecké súbory

640         Dotácia v zmysle VZN  6918 €

10.1.2.    Sociálne dávky

640         Dotácia v zmysle VZN    540

 

Dotácia vo výške 6.000 € pre Mládežnícky hokejový klub Blesky Detva bola poskytnutá na základe žiadosti subjektu o poskytnutie dotácie na činnosť športového klubu na rok 2012 zo dňa 02.07.2012, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 3, VZN mesta Detva č. 8/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Detva č. 11/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Detva“,  podľa ktorého „Žiadosti na činnosť subjektov a na prevádzku sa prijímajú v termíne do 31. januára v danom rozpočtovom roku“.  Uvedeným poskytnutím dotácie došlo aj k porušeniu§ 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľkoobec môže poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce.

Mesto Detva uzatvorilo „Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Detva na prevádzkovanie Areálu kúpaliska“ na sumu 13.000 €, ktorá bola vyplatená prijímateľovi dotácie v troch splátkach. V predmetnej Zmluve nebol dohodnutý najneskorší možný termín vyúčtovania poskytnutej dotácie t.j. do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka, čím došlo k porušeniu § 10, bod 2 písmeno e) VZN č. 11/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Detva. Mesto Detva si do dňa vykonania kontroly nevyžadovalo plnenie povinností vyplývajúcich pre prijímateľa dotácie z uzatvorenej Zmluvy / Prijímateľ dotácie bol povinný v zmysle čl. V bod 3 Zmluvy raz mesačne písomne informovať mesto o použitých finančných prostriedkoch, o vecnom plnení účelu Zmluvy a zasielať mesačne finančné prehľady preukazujúce použitie finančných prostriedkov. V zmysle čl. VI bod 4 Zmluvy bol prijímateľ dotácie povinný v termíne do jedného mesiaca od skončenia prevádzky zabezpečiť vyúčtovanie finančných prostriedkov (s výnimkou faktúr za spotrebu vody a elektrickej energie, ktoré budú predložené ku kompletnému vyúčtovaniu po ročnej uzávierke), čím si dostatočnenechránilo majetok obce, t.j. nekonalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 a § 11 VZN č. 11/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Detva.

Mesto Detva si na základe nepredloženia vyúčtovania poskytnutej dotácie požiadalo ovrátenie dotácie až v  priebehu kontroly /t.j. dňa 27.03.2013 s vrátením dotácie termíne do 30.4.2013/.

Mesto Detva poskytnutím dotácií pre športové kluby formou preddavkov / uznesenie MsZ č. 167/12 a č. 195/12/, porušilo § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko obec môže poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením, pričom Mesto Detva nemalo v platnom VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta upravené poskytovanie preddavkov dotácií.

 

Záver kontroly:

1.

Dotácia vo výške 6.000 € pre Mládežnícky hokejový klub Blesky Detva bola poskytnutá na základe žiadosti subjektu o poskytnutie dotácie na činnosť športového klubu na rok 2012 zo dňa 02.07.2012, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 3, VZN mesta Detva č. 8/2011 ktorým sa mení  a dopĺňa VZN mesta Detva č. 11/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Detva“,  podľa ktorého „Žiadosti na činnosť subjektov a na prevádzku sa prijímajú v termíne do 31. januára v danom rozpočtovom roku“.  Uvedeným poskytnutím dotácie došlo aj k porušeniu § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko obec môže poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce.

2.

V „Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Detva na prevádzkovanie Areálu kúpaliska“ nebol dohodnutý najneskorší možný termín vyúčtovania poskytnutej dotácie t.j. do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka, čím došlo k porušeniu § 10, bod 2 písmeno e) VZN č. 11/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Detva.

3.

Mesto Detva si do dňa vykonania kontroly nevyžadovalo plnenie povinností vyplývajúcich pre prijímateľa dotácie zo  „Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Detva na prevádzkovanie Areálu kúpaliska“: prijímateľ dotácie bol povinný v zmysle čl. V bod 3 Zmluvy raz mesačne písomne informovať mesto o použitých finančných prostriedkoch, o vecnom plnení účelu Zmluvy a zasielať mesačne finančné prehľady preukazujúce použitie finančných prostriedkov. V zmysle čl. VI bod 4 Zmluvy bol prijímateľ dotácie povinný v termíne do jedného mesiaca od skončenia prevádzky zabezpečiť vyúčtovanie finančných prostriedkov (s výnimkou faktúr za spotrebu vody a elektrickej energie, ktoré budú predložené ku kompletnému vyúčtovaniu po ročnej uzávierke), čím si mesto dostatočne nechránilo majetok, t.j. nekonalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 a § 11 VZN č. 11/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Detva. Mesto Detva si na základe nepredloženia vyúčtovania poskytnutej dotácie požiadalo o vrátenie dotácie až v  priebehu kontroly /t.j. dňa 27.03.2013 s vrátením dotácie termíne do 30.4.2013/.

4.

Mesto Detva poskytnutím dotácií pre športové kluby formou preddavkov/uznesenie MsZ č. 167/12 a č. 195/12/, porušilo § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko obec môže poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením, pričom Mesto Detva nemalo v platnom VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta upravené poskytovanie preddavkov dotácií.

Celá správa na stiahnutie: Kontrola dotacii za rok 2012

Redakcia DTinfo.sk