Primátor mesta Ján Šufliarský na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Detve vo štvrtok 22. júna 2017 podal informáciu o tom, že mu konateľ Technických služieb Detva s. r. o. Juraj Bystriansky odovzdal výpoveď zo Zmluvy o výkone funkcie konateľa. 

Primátor Šufliarský informoval poslancov a prítomných občanov o opatreniach, ktoré na valnom zhromaždení Technických služieb prijal, aby sa situácia v Technických službách zlepšila.

Na zasadaní mestského zastupiteľstva primátor konštatoval, že dozorná rada Technických služieb si niekoľko mesiacov neplnila svoju úlohu, nezasadala od septembra 2016. Dozorná rada nepreskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku Technických služieb za rok 2016 a ani nepredložila valnému zhromaždeniu Technických služieb svoje vyjadrenie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016.

Ako ďalej primátor na zastupiteľstve povedal, dozorná rada neprerokovala správu hlavného kontrolóra z Kontroly použitia štrkodrvy zakúpenej z rozpočtu mesta Detva v roku 2015 a nepredložila k nej stanovisko.

Ján Šufliarský informoval, že valné zhromaždenie riešilo doplnenie člena dozornej rady. Valné zhromaždenie s účinnosťou od 30. mája 2017 odvolalo z funkcie člena dozornej rady Miroslava Suju a s účinnosťou od 31. mája 2017 zvolilo do funkcie nového člena dozornej rady Janu Kuzárovú.

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú uzávierku Technických služieb za rok 2016 a neschválilo ju. Zároveň valné zhromaždenie uložilo konateľovi Technických služieb zabezpečiť audit účtovnej uzávierky za rok 2016 a predložiť do troch mesiacov účtovnú uzávierku dozornej rade Technických služieb a následne na prerokovanie valnému zhromaždeniu. Ďalej uložilo konateľovi dôslednejšie vymáhať pohľadávky Technických služieb Detva. Valné zhromaždenie požiadalo dozornú radu, aby každý štvrťrok prerokovala a navrhla opatrenia na zníženie záväzkov a pohľadávok Technických služieb. Ďalej valné zhromaždenie zobralo na vedomie stanovisko konateľa k správe hlavného kontrolóra mesta Detva o použití štrkodrvy zakúpenej z rozpočtu mesta v roku 2015 a následne vyjadrilo nespokojnosť s riadiacou a kontrolnou činnosťou konateľa Technických služieb. Ale to neznamená, podčiarkol primátor, že pán konateľ Technických služieb nič nerobil.

Valné zhromaždenie uložilo konateľovi predložiť zoznam subjektov, ktorým boli zaslané faktúry za dodávku štrkodrvy nesprávne fakturovanej mestu Detva a tiež predložiť zoznam subjektov, ktoré už faktúry uhradili.

Primátor napokon poslancov mestského zastupiteľstva a občanov prítomných na zastupiteľstve informoval, že vzhľadom na vyššie uvedené pochybenia, valné zhromaždenie schválilo návrh na zníženie mesačnej odmeny konateľovi Technických služieb, pričom primátor podotkol, že už predtým, ani za rok 2016, mu nebola schválená odmena.

Poslankyňa Darina Labáková počas zastupiteľstva vyjadrila poďakovanie Technickým službám za veľa vykonanej práce a za to dobré, čo pod vedením pána konateľa za päť rokov urobili. K poďakovaniu konateľovi sa pripojili aj niektorí ďalší poslanci Mestského zastupiteľstva v Detve.

Primátor mesta informoval poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov, že mesto Detva vyhlásilo výberové konanie na funkciu konateľa Technických služieb Detva a snahou mesta je vybrať odborníka, ktorý by zabezpečil modernizáciu Technických služieb a skvalitnenie ich služieb pre Detvu.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková