Prvé tohtoročné rokovanie Sekcie ekonomiky Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) bolo 26. januára 2016 v Detve.

Primátor Ján Šufliarský poskytol pre zasadanie priestory Domu kultúry Andreja Sládkoviča. Na pôde mesta uvítal kolegov z ekonomickej sekcie, pracovné stretnutie viedol predseda sekcie Vladimír Bajan, starosta Bratislavy – Petržalky.

1 2

Ako uviedol hovorca ZMOSu Michal Kaliňák, členovia prerokovali správy Najvyššieho kontrolného úradu SR týkajúcej sa výsledku kontroly dlhovej politiky vybraných miest a obcí SR a správu Najvyššieho kontrolného úradu SR týkajúcu sa kontrolnej akcie financovania regionálneho školstva vybraných miest, obcí a škôl.

Ďalšími bodmi, informoval hovorca Kaliňák, boli požiadavky k úprave a doplneniu zákona o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sekcia ekonomiky na svojom prvom tohoročnom stretnutí prerokovala aj informáciu o spôsobe štatistického zisťovania počtu obyvateľov obcí. Venovali sa aj úlohám vyplývajúcim z priorít a záverov z 26. celoslovenského snemu ZMOS.

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány. Zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. Primátor Ján Šufliarský je podpredsedom Sekcie ekonomiky a v celoslovenskej Rade ZMOS pôsobí sedemnásť rokov.

3

Text a foto: Zuzana Juhaniaková