Detva, 4. január 2017 – Mesto Detva, oddelenie ekonomické, upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad:

Daň z nehnuteľnosti

Občania, u ktorých nastali v priebehu roku 2016 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, teda vznik alebo zánik vlastníctva, sú povinní to nahlásiť na Mestskom úrade v Detve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti je potrebné podať daňové priznanie do 31. januára 2017

Držitelia preukazu Ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), ktorí sú samostatne žijúci, môžu požiadať o zníženie dane z nehnuteľnosti (pre občanov, ktorí si túto úľavu uplatnili v minulom roku, úľava naďalej platí).

Bližšie informácie – Mestský úrad Detva, prízemie, č.dverí 110., tel. 3700420, viera.golianova@detva.sk

Poplatok za komunálny odpad

Občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo mesta Detva, si môžu uplatniť zníženie alebo celkové odpustenie poplatku, k čomu je potrebné predložiť doklady, ktoré to preukazujú.

Študenti nad 18 do 25 rokov si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad, pokiaľ predložia potrebné doklady do 31. januára 2017.

Bližšie informácie – Mestský úrad Detva, prízemie, č.dverí 110., tel. 3700422, martina.vajsova@detva.sk

Daň za psa

Občania, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov, sú povinní psa nahlásiť, vyzdvihnúť si evidenčnú známku a platiť daň za psa.

Bližšie informácie – Mestský úrad Detva, prízemie, č.dverí 110. tel. 3700421, gabriela.jagerska@detva.sk

Text: Gabriela Jágerská