Dnes 15.12 2014 sa v Dome Kultúry konalo prvé MsZ v novom poslaneckom zložení. Staronový primátor Ján Šufliarský otvoril MsZ príhovorom po ktorom nasledovalo zloženie sľubu nových poslancov MsZ v Detve. MsZ pokračovalo dôležitým bodom a to voľbou členov a predsedov jednotlivých komisií.

O chode mesta nerozhodujú len poslanci MsZ ale aj neposlanci ktorých, navrhujú a volia práve poslanci MsZ. Bodom prvého rokovania MsZ bol aj návrh na zriadenie komisií a voľba ich členov a predsedov.

Tesne pred samotnou voľbou členov do jednotlivých komisií vystúpil poslanec Ing. Roman Vrťo, ktorý navrhol a žiadal ešte „narýchlo“ doplniť do zoznamu  kandidátov z radov neposlancov:

Ing. Martina Cibulku do komisie finančnej a správy majetku mesta

Mgr. Miroslava Suju do Komisie výstavby, územného plánu a ŽP

 

Poslanci sa dohodli na tajnom hlasovaní a o slovo sa prihlásil aj  poslanec Bc. Jozef Pavlov, ktorý aby sa nezabudlo znovu zopakoval a navrhol doplniť zoznam kandidátov o Ing. Martina Cibulku.

 

Výsledky tajného hlasovania členov komisií MsZ z radov poslancov a neposlancov:

Komisia finančná a správy majetku mesta 7členov (4 poslanci, 3 neposlanci)

Poslanci: S. Šichta, M. Ďurica, L. Bódi, V. Kučera

Neposlanci: Magda Krnáčová, Ján Sekereš, Martin Cibulka

 

Komisia sociálna bytová a marginalizovaných rómskych komunít 7členov (4poslanci, 3neposlanci)

Poslanci: J. Výboštek, J. Kulišiak, L. Bódi, D. Labáková

Neposlanci: Mária Ševerová, Dušan Ľupták, Eva Danielová

 

Komisia výstavby, územného plánu a ŽP 7členov (4poslaci, 3 neposlanci)

Poslanci: B.Baran, J. Kulišiak, I. Sekereš, D. Labáková

Neposlanci: Jozef Krnáč, Radovan Červienka, Miroslav Suja

 

Komisia kultúry  7členov (4poslanci, 3neposlanci)

Poslanci: J. Pavlov, D. Labáková, J. Kóňa, I. Murín

Neposlanci: Radovan Kulišiak, Michal Sekereš,

 

Komisia mládeže a školstva 7členov (4poslanci, 3 neposlanci)

Poslanci:  J. Pavlov, S. Ciglan, D. Tuček, J. Kuzárová

Neposlanci: Pavel Ľalík, Tomáš Baran, Marcela Paulišinová

 

Komisia športu 5členov (iba 5poslancov MsZ)

Poslanci: S. Ciglan, M. Ďurica, J. Kóňa, I. Sekereš, J. Výbošťok

 

Komisia podnikateľská, cestovného ruchu a marketingu 7členov (4poslanci, 3neposlanci)

Poslanci: R. Vrťo, J. Bódi, D. Tuček, B. Baran

Neposlanci: Maroš Krnáč, Iveta Krokošová, Vladimír Chlebo