Projekt s názvom „Svet plný zábavy a hier – multifunkčné ihrisko“ zapojený do programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, vyhral hlasovanie zákazníkov v tunajšom regióne.

Vypracovaný projekt zameraný na úpravu ihriska za budovou I. stupňa Základnej školy, Obrancov mieru 884, Detva, smerom ku gymnastickej telocvični, hlasovacou komisiou postúpil do ďalšieho kola.

Každý zákazník, ktorý od 8. marca do 4. apríla 2017 nakúpil v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostal po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodil do hlasovacieho boxu označeného písmenom B.

Cieľom podporeného projektu je vytvoriť multifunkčné ihrisko v areáli školy. Tento priestor by mal byť priestorom, v ktorom žiaci nájdu radosť z hry, pohybu. Snahou základnej školy je, aby žiaci po ale aj počas vyučovania trávili čas určený na pohyb, hru a učenie čo najzmysluplnejšie.

Zriadenie multifunkčného ihriska bude trvalou súčasťou športovej a pohybovej činnosti žiakov, ktorá sa bude naďalej podporovať a rozširovať.

Prostredníctvom športových aktivít budú žiaci ale i široká verejnosť nachádzať nový zmysel života a využijú zmysluplne svoj voľný čas. Telesná aktivita a pohyb sú pre fyzické i psychické zdravie detí prospešné a nevyhnutné. Podporujú rozvoj osobnosti a vôľových vlastností, upevňujú zdravie a prostredníctvom nich deti získavajú kondíciu. Zároveň si deti osvoja zásady zdravého životného štýlu. Multifunkčné ihrisko bude vybudované pre účely rôzneho športového využitia.

Spoločenstvo žiakov a pedagogických zamestnancov Základnej školy, Obrancov mieru 884, Detva, ďakuje Nadácii Tesco za finančný dar poskytnutý na vybudovanie multifunkčného ihriska. Zároveň osobitné poďakovanie za aktívnu pomoc a podporu projektu patrí všetkým zákazníkom, ktorí vhodením hlasovacieho žetónu podporili tento projekt, a tak prispeli k skvalitneniu športových aktivít žiakov v základnej škole.

„ĎAKUJEME!!!“

Foto: Riaditeľ školy Ján Gabľas oficiálne prevzal poukážku víťazného grantu od riaditeľky obchodu Miroslavy Olasovej, za účasti primátora mesta Jána Šufliarského.

Text: Jaroslava Lapinová
Foto: Zuzana Juhaniaková