Na poslednom mestskom zastupiteľstve v Detve prišlo na pretras spravovanie kúpaliska v Detve v rokoch 2011 – 2013. Predkladateľom tohto bodu bol poslanec Jozef Pavlov.

Počas dvoch rokov a teda v rokoch 2011 a 2012 mala kúpalisko v prenájme pani E. Čipčalová. Pani Čipčalová získala do prenájmu kúpalisko na základe verejnej obchodnej súťaže. Okrem pani Čipčalovej sa do súťaže prihlásila aj firma Enigma z Banskej Bystrice. Kúpalisko nakoniec získala do správy pani Čipčalová nakoľko súhlasila len s dotáciou 10 000eur. Firma Enigma neuspela nakoľko žiadala dotáciu vo výške minimálne 20 000eur ročne a chcela zvýšiť aj vstupné pre návštevníkov kúpaliska.

Pred pani Čipčalovou mali kúpalisko v správe Technické služby, ktoré v tom čase odmietali prevádzkovať kúpalisko kvoli jeho zlému stavu a stratám, ktoré ročne produkovalo a nedokázali ho zabezpečovať ani s oveľa vyššou dotáciou ako pani Čipčalová. Rokom 2012 skončila pani Čipčalová prevádzkovanie kúpaliska z dôvodu strát pri jeho prevádzkovaní. A hoci v roku 2012 už mala dotáciu 13 000eur stále to nestačilo pokryť ani len výdavky na chod kúpaliska.

Do roku 2010 prevádzkovali kúpalisko Technické služby, ktoré každoročne dostávali dotáciu na jeho prevádzku vo výške 20 tisíc €. Aj napriek týmto dotáciám z mesta Technické služby vykazovali na kúpalisku stratu a v roku 2010 dali mestu výpoveď nájomnej zmluvy. Mesto riešilo tento stav zverejnením ponuky na prenájom kúpaliska za čo najvýhodnejších podmienok a čo najnižšej dotácie z rozpočtu mesta na jeho prevádzku.

Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom kúpaliska nájomcovi s najvýhodnejšou ponukou s dotáciou mesta na prevádzku v roku 2011 so sumou 10 tisíc € a v roku 2012 so sumou 13 tisíc €. Z tohto vidieť, že za dva roky mesto Detva ušetrilo na dotáciách oproti predchádzajúcemu nájomcovi 17 tisíc €.

Nájomca v roku 2011 túto dotáciu vyúčtoval v zmysle VZN. V roku 2012 túto dotáciu nevyúčtoval z dôvodu, že mu v aute, ktoré zhorelo, zhoreli aj príslušné doklady. Z dôvodu, že mesto poskytovalo nájomcovi nižšiu dotáciu ako Technickým službám, čím ušetrilo finančné prostriedky a zároveň mestské zastupiteľstvo uznalo, že nájomca použil túto dotáciu na prevádzku kúpaliska aj keď ju celú nevyúčtoval, odpustilo mu vzniknutú pohľadávku. Podobne postupovalo a odpustilo pohľadávku aj pre Centrum voľného času TREND Detva voči HC 07 Detva, s.r.o., vo výške 10.018,50 €. Viď Uznesenie č. 307/13.

Je teda nepochopiteľné konanie a motivácia poslanca Pavlova, že aj napriek tomu, že mesto preukázateľne za tieto 2 roky kým mala v správe kúpalisko pani Čipčalová ušetrilo tisíce eur on sústavne neprávom poškodzuje meno tejto osoby ako aj meno jej manžela.

Je až nemorálne kam je Pavlov schopný zachádzať a takto zavádzať verejnosť. Na tomto zastupiteľstve sa k tomuto bodu vyjadrili aj poslanci, zamestnanci úradu ako aj niektorí občania. ( Vo videách je slabý zvuk – je potrebné dať si úplne nahlas )

Poslanec Jozef Kulišiak:

Ján Šiandor:

Poslanec Imrich Murín: