Slováci žijúci v zahraničí môžu voliť nových poslancov do slovenského parlamentu o niečo skôr. Za predpokladu, že si do 10. januára podali žiadosť v mieste svojho trvalého bydliska.

O voľbu poštou požiadalo v Detve 144 ľudí. „Je to približne dvakrát viac ako pri posledných voľbách,“ povedala Eva Budáčová, vedúca organizačného oddelenia Mestského úradu v Detve. Najviac Detvanov sa so svojim žiadosťami obrátilo na detviansky úrad zo susednej Českej republiky. O voľbu poštou ich požiadalo štyridsaťjeden. O dvadsať menej sa ich zasa ozvalo z Veľkej Británie a sedemnásti chcú voliť z Nemecka. Vzdialenosť nerozhoduje a voľby u nás zaujímajú aj Detvanov žijúcich u protinožcov. Z Austrálie poslali žiadosť traja, z Nového Zélandu jeden a z Thajska a Číny tiež po jednom. Štyria Detvania sa chcú podieľať na tvorbe slovenského parlamentu spoza veľkej mláky, z USA a jeden, lepšie povedané jedna, dokonca z Islandu.

Dostali obálky

Vybaviť voľbu zo zahraničia si voliči s trvalým pobytom v Slovenskej republike mohli najneskôr päťdesiat dní pred konaním volieb, to znamená do 10. januára 2020. Do tohto dátumu museli poslať žiadosť o voľbu na adresu obce (obecného úradu) alebo na e-mail, ktorý obec zverejnila na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce. Na žiadosť doručenú po tejto lehote obec neprihliadala. Ak žiadosť spĺňala zákonom ustanovené náležitosti, pošle obec voličovi najneskôr tridsaťpäť dní pred voľbami obálku s pečiatkou obce, hlasovacie lístky, návratnú obálku s vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa. Ak nevedel ako voliť, návod našiel v doručenom poučení o spôsobe hlasovania.

Najneskôr 28. februára

Zvyšok už je na samotnom voličovi. Sám sa musí rozhodnúť, ktorú politickú stranu sa rozhodne voliť, prípadne či dá niektorému z kandidátov prednostný hlas. Označiť ich môže najviac štyroch. Ak sa pomýli a označí viac, prednostné hlasy na jeho lístku sa nezapočítavajú. Označený alebo aj neoznačený hlasovací lístok musí volič vložiť do pripravenej a označenej obálky a odniesť na poštu.

Ministerstvo vnútra upozorňuje voličov, že do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci v mieste trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, teda v piatok 28. februára 2020.

Text: Milan Suja