II.zš teda základnú školu s materskou školu A. Vagača čaká rekonštrukcia. Škola dostane novú modernú tvár. 

K tejto rekonštrukcii dôjde ešte vďaka zásluhe a práci minulého mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Pretože žiadosť na zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. zš bola zaslaná ako žiadosť o nenávratný finančný príspevok v sume 570 000 eur už dňa 13. 10. 2014. Žiadosť bola zaslaná na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, čomu predchádzalo kus práce mesta Detva v predchádzajúcom volebnom období. Tento nenávratný finančný príspevok bol mestu Detva schválený 18. 12 2014. DTinfo.sk

V pondelok 24. augusta 2015 sa konalo odovzdanie staveniska medzi mestom Detva a stavebnou firmou, keď riaditeľ Základnej školy s materskou školou A. Vagača v Detve odovzdal pomyselný kľúč od budovy školy. Samotné stavebné práce začnú začiatkom septembra 2015.

Školu čaká okrem iného aj zateplenie obvodových stien, stropov nad exteriérom, balkónov, rekonštrukcia šikmej strechy, výmena bleskozvodu, osadenie dvoch nových pohyblivých plošín pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, či nových hygienických obkladov a podláh v kuchynskej časti a jedálenskej časti.

Stavebné práce bude realizovať DAG SLOVAKIA z Prešova na základe zmluvy uzavretej s mestom Detva. Výsledkom schváleného projektu bude zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie architektonickej hodnoty objektu.

Školu tiež čiastočne vybavia novými informačno-komunikačnými technológiami pre deti, pre zdokonaľovanie procesov výuky a premenu tradičnej školy na modernú a dovybavia novým zariadením kuchyne.

Ako uviedla Anna Golianová, vedúca Oddelenia rozvoja mesta Detva, na schválenie tohto projektu s názvom Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. ZŠ Detva mesto čakalo od októbra 2014. Vtedy mesto Detva podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z Regionálneho operačného programu. Projekt je realizovaný vďaka spolufinancovaniu zo zdrojov Európskej únie a to Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Obnova Základnej školy s materskou školou A. Vagača je ďalším projektom zameraným na rekonštrukciu školského zariadenia vo vlastníctve mesta. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „Riadiaci orgán“) vydalo mestu Detva Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok dva mesiace od podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, teda v decembri 2014. Zmluva na poskytnutie  nenávratného finančného príspevku bola medzi Riadiacim orgánom a mestom Detva uzavretá na vyše 570 tisíc Eur.

Na realizáciu jednotlivých aktivít projektu mesto Detva vyhlásilo verejné obstarávania. Dokumentáciu k nim mesto predložilo Riadiacemu orgánu v máji 2015 a koncom augusta 2015 Riadiaci orgán schválil proces verejného obstarávania na stavebné práce a stavebný dozor. Na základe tohto môže mesto Detva začať s realizáciou stavebných prác. Dokumentácia k ostatným aktivitám projektu je naďalej v procese kontroly.

Základná škola s materskou školou A. Vagača teda začne školský rok rekonštrukciou školy. Nie je to síce najvhodnejší termín, ale nezávisel od mesta, ozrejmil riaditeľ Vladimír Marko. „Prevádzka školy bude samozrejme zabezpečená, ale s určitými minimálnymi obmedzeniami hlavne z dôvodu bezpečnosti detí a zamestnancov školy, o ktorých budeme priebežne a včas informovať hlavne rodičov žiakov našej školy,“ ubezpečil Marko. Ako riaditeľ školy dodal, od rekonštrukcie očakávajú nové zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania detí.

2zs

Text: Zuzana Juhaniaková