Na poslednom MsZ v Detve hlavný kontrolór mesta Rastislav Gonda predniesol výsledok kontrolnej správy „kontrola použitia štrkodrvy zakúpenej z rozpočtu mesta Detva za rok 2015“.

Dňa 24.2.2017 bola vykonaná ohliadka použitia štrkodrvy zakúpenej z rozpočtu mesta Detva v roku 2015. Pri vykonávaní ohliadky neboli dostatočne určené miesta použitia štrkodrvy v roku 2015 zo strany Juraja Bystrianskeho – riaditeľa Technických služieb Detva s.r.o.

Na základe uvedenej skutočnosti bolo zo strany hlavného kontrolóra mesta vykonávané v spoločnosti Technické služby Detva bližšie šetrenie použitia štrkodrvy v roku 2015. Bolo zistené, že v roku 2015 boli v spoločnosti zamontované GPS zariadenia na sledovanie pohybu motorových vozidiel a na základe tejto skutočnosti a kontroly záznamov o prevádzke vozidiel bolo zistených niekoľko pochybení, kde mesto Detva zaplatilo za štrky Technickým službám, ale tieto štrky neboli fakturované alebo boli vyvezené inde ako napríklad do Budinej či Kriváňa. ( Nájdené štrky podľa GPS )

Kto je teda zodpovedný za zistenia uvedené v kontrole použitia štrkodrvy ?

Podľa tendenčného článku plných poloprávd a účelových informácii, ktorý vydala skupina poslancov okolo Romana Vrťa sa čitateľovi môže zdať, že za všetko dobro v našom meste môžu poslanci a za všetko zlo v meste môžu úradníci na meste. Takto to však nefunguje. Podľa dlhodobej zmluvy medzi mestom a Technickými službami  nákup a rozvoz štrkodrvy zabezpečujú práve Technické služby. Za každodenný a bežný chod TS zodpovedá konateľ spoločnosti. Konateľa spoločnosti vymenoval štatutár na základe odporučenia poslancov mestského zastupiteľstva.

Ďalším dôležitým orgánom v spoločnosti je Dozorná rada. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, úlohou dozornej rady je predovšetkým dohliadať na riadne fungovanie spoločnosti. Ak člen dozornej rady zistí nedostatky, je povinný vykonať opatrenia v rámci valného zhromaždenia, ďalším oprávnením člena dozornej rady je možnosť podať návrh na súd, ak sa dozvie o nehospodárnom nakladaní s majetkom spoločnosti, prípadne mesta je povinnosťou člena dozornej rady osloviť orgány činné v trestnom konaní.

Kto je teda tá dozorná rada na Technických službách? Po voľbách v roku 2014 skupina poslancov na čele s Romanom Vrťom zvolila za členov Dozornej rady TS Detva poslanca BBSK p. Miroslava Suju a ako ďalších členov poslancov mestského zastupiteľstva p. Imricha Sekereša a p. Jozefa Výbošťoka.

Vtedy primátor mesta nesúhlasil s navrhnutými osobami a preto nepodpísal toto uznesenie. Na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva však poslanci prelomili veto primátora a opätovne zvolili uvedené osoby za členov Dozornej rady TS Detva. Pýtame sa menovaných členov DR, čo reálne vykonali pre riadne fungovanie Technických služieb? Koľko a aké uznesenia navrhli na riešenie na valnom zhromaždení spoločnosti, koľko a aké návrhy podali na súd, prečo nepodali návrh na trestné stíhanie ak vedeli o nehospodárnom nakladaní s majetkom spoločnosti, prípadne mesta? Prečo sa predseda dozornej rady p. Miroslav Suja len nedávno vzdal členstva v tejto dozornej rade, azda nechce pomôcť riešiť neľahkú situáciu v tejto mestskej spoločnosti, alebo má aj iné dôvody……?

Konateľ Technických služieb nariadil zakúpenie a rozvoz štrkodrvy na základe požiadaviek zodpovedných pracovníkov Oddelenia výstavby a životného prostredia. Zamestnanci mesta však požiadavku na zakúpenie a rozvoz štrkodrvy na diaľnicu, do Dúbrav, na Stožok, na Zimný štadión, do Budinej, na Kriváň nedali. Kto teda konateľovi TS dal takýto príkaz, kto bola táto osoba, alebo osoby, že sa konateľ TS neodvážil odmietnuť ? Kto vlastní, alebo buduje nehnuteľnosti v týchto lokalitách, komu sa zveľaďoval súkromný majetok za mestské peniaze ? Kto je teda zodpovedný za to, že štrkodrva bola vyvezená úplne inde ako sa mala vyviesť ?

Každému občanovi v našom meste určite záleží na tom, aby sa chránil majetok mesta a aby bolo zabezpečené transparentné hospodárenie mesta ako aj Technických služieb mesta s mestským majetkom. Tu sa však opätovne prejavuje schizofrénia niektorých našich poslancov.

Pred nedávnom tieto osoby darovali súkromnej spoločnosti za 1000 € mestský majetok v hodnote niekoľko miliónov € a dnes sa tvária ako „ morálne autority v meste „ a píšu o sebe ako si od začiatku svojho mandátu stanovili cieľ chrániť majetok mesta…

Opätovne platí dva krát meraj a raz rež. Hlavný kontrolór mesta navrhol 5 opatrení na nápravu zistených nedostatkov, za ich realizáciu je zodpovedný konateľ Technických služieb. Opatrenie č. 3 nariaďuje určiť konkrétnych pracovníkov zodpovedných za vzniknuté škody mestu Detva a vyvodiť voči nim opatrenia v zmysle Zákonníka práce. Termín je do 30.04.2017 a zodpovedný je konateľ TS.

Primátor mesta Ján Šufliarský sa vyjadril, že bude konať hneď ako bude uvedená správa prerokovaná a bude prijaté zodpovedajúce uznesenie na najbližšej Dozornej rade Technických služieb a v momente, keď bude správa prerokovaná na najbližšom Valnom zhromaždení. Na tomto Valnom zhromaždení sa určí aj spôsob náhrady škody za nesprávne účtovanie štrkodrvy, tak ako to ukladajú ďalšie prijaté opatrenia.

Primátor mesta Detva sa vyjadril, že vyvodí zodpovednosť v zmysle Zákonníka práce voči zodpovedným zamestnancom Oddelenia výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Detve.       

Nájdené štrky podľa GPS