Vzájomnú spoluprácu hodnotili zástupcovia klubov dôchodcov a Jednoty dôchodcov na Slovensku so zástupcami mesta Detva na stretnutí v utorok 16. februára 2016.

Primátor Ján Šufliarský privítal lídrov organizovaných seniorov v Detve v zasadačke Mestského úradu a poďakoval im za dobrú spoluprácu s mestom pri organizovaní rôznych podujatí pre Detvu.

Viaceré úspešne zorganizované podujatia boli prínosom aj pre širokú verejnosť. Primátor vyjadril presvedčenie, že táto vzájomná dobrá spolupráca bude pokračovať aj v roku 2016.

Témami stretnutia boli problémy a požiadavky seniorov v jednotlivých kluboch a finančná a materiálna podpora týchto organizácií zo strany mesta. Mesto Detva v predošlom roku rozdelilo finančné príspevky na činnosť klubov a rekonštruovalo priestory Denného centra v historickej časti mesta vo výške približne 9 tisíc Eur. Rekonštrukcia odstránila dlhoročné vlhnutie budovy, zrealizovali výmenu okien. Následne boli potrebné nové omietky, vymaľovanie a pribudol nový zakúpený koberec.

Ako informoval primátor, tento rok chce mesto pokračovať v údržbe a prácach v priestoroch tohto Denného centra ale aj v priestoroch, ktoré využívajú členovia klubu na zimnom štadióne. Na stretnutí rokovali aj o návrhu zriadenia nových priestorov pre seniorov žijúcich v časti Sídlisko. V týchto by potom svoju činnosť mohli vykonávať Klub dôchodcov č. 3, Klub dôchodcov č. 2 a Jednota dôchodcov na Slovensku, keďže tieto pôsobia v sídliskovej časti mesta.

Dôchodcovia otvorili aj požiadavku vybudovať chýbajúcu plaváreň v meste s možnosťami pre wellness a rehabilitáciu. Mesto chce, ako povedal primátor, v tomto roku pripraviť projektovú dokumentáciu plavárne s wellness centrom. K samotnej výstavbe by potom mohlo dôjsť v ďalšom roku.

Na stôl sa dostali tiež témy o zdravotníckych zariadeniach, autobusových spojoch a ďalších službách v meste. Ako uviedol primátor, mesto má záujem podporovať a vytvárať čo najlepšie podmienky aj pre aktívnu činnosť tých starších generácií obyvateľov mesta.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková