V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 mesta Detva o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Detva sa zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 bude konať v dňoch 16. a 17. apríla 2019, utorok a streda, v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Detva sú štyri základné školy:

1. Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva

2. Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva

3. Základná škola, Obrancov mieru 884/23, Detva

4. Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva

Informácie pre rodičov

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31. augusta 2019 a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu.

Rodičia, ktorých deti budú navštevovať základnú školu mimo územia Slovenskej republiky, musia písomne požiadať riaditeľa kmeňovej školy, do ktorej dieťa zapísali, o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, rodič požiada o odkladplnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľa školy, do ktorej dieťa zapísal a žiadosť doloží odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy na základe žiadosti rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok.

Podrobnejšie informácie poskytnú riaditelia základných škôl.

Termíny školských prázdnin do konca školského roka 2018/2019

Prázdniny Termín prázdnin
jarné od 4.3.2019 do 8.3.2019
veľkonočné od 18.4.2019 do 23.4.2019
letné od 1.7.2019 do 31.8.2019
Nástup do nového školského roka 2019/2020 je 2. septembra 2020

 

Text: Anna Budáčová, Anna Šufliarská