Mesto Detva v súčasnosti ukončuje dva projekty financované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na modernizáciu odborných učební v základných školách, a to v Základnej škole J. J. Thurzu na Ulici A. Bernoláka v Detve a v Základnej škole na Kukučínovej ulici v Detve. „Stavebné úpravy učební už boli zrealizované a bolo ukončené aj verejné obstarávanie na dodávku vybavenia a didaktických pomôcok,“ povedala Anna Cibíková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu Detva.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré je riadiacim orgánom, pre mesto Detva schválilo aj žiadosť na poskytnutie dotácie na modernizáciu odborných učební v Základnej škole na Ulici Obrancov mieru v Detve. „V súčasnosti sa pripravuje podpísanie zmluvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku,“ upresnila Cibíková.

Na projekt v celkovej hodnote 181-tisíc eur prispeje ministerstvo pôdohospodárstva sumou 172-tisíc eur a mesto Detva takmer 10-tisíc Eur. Tieto finančné prostriedky sú určené na modernizáciu IKT učebne a na vybavenie jazykovej, fyzikálnej a chemicko-biologickej učebne. Pre rozvoj manuálnych zručností žiakov bude zriadená polytechnická učebňa. Ako jediná z detvianskych škôl zahrnula ZŠ na Ulici Obrancov mieru do projektu aj modernizáciu školskej knižnice.

Podľa Anny Cibíkovej je cieľom projektu zlepšenie tvorivého myslenia žiakov, praktických zručností, zvýšenie efektivity vyučovania a v konečnom dôsledku lepšia pripravenosť žiakov pre život.

(ms)

Foto: Archív ZŠ na Ulici Obrancov mieru