Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 553/2003 Z.z. podľa ktorej sa zvýšili základné – tarifné platy zamestnancov vo verejnej správe o 10%. Funkčný plat zamestnanca vo verejnej správe sa však skladá z tarifného platu, zo zvýšenia tarifného platu o 15% a z osobného príplatku. Riadiaci zamestnanci majú nárok na príplatok za riadenie. Osobný príplatok môže byť zamestnancovi priznaný na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností.

Napriek tomu, že novela zákona č. 553/2003 Z.z. hovorí o zvýšení tarifného platu o 10% vedenie mesta zvýšilo funkčné platy zamestnancov mestského úradu v Detve, t.j. zvýšilo základné – tarifné platy, 15%-né navýšenie tarifného platu aj osobný príplatok platné do 31.12.2018 v rozpätí od 10% do 25% od 1. januára 2019. Zvýšenie až do 25% bolo realizované služobne mladším zamestnancom, ktorým novela zákona výrazne upravila základné – tarifné platy. Ak by sme boli ponechali zamestnancom MsÚ pôvodné osobné príplatky, tak ich funkčné platy by boli zvýšené o 13% až 34%. Zamestnancom MsÚ boli zvýšené funkčné platy od 68 € do 168 €. Funkčné platy referenta na MsÚ sú od 750 € do 1100 € a platy vedúcich oddelení do 1330 €. Okrem funkčného platu majú zamestnanci MsÚ polročné a koncoročné odmeny vo výške od 300 € do 1000 €. Zamestnanci, ktorí sa spolupodieľajú na organizovaní spoločenských a kultúrnych akcií ako Folklórne slávnosti pod Poľanou, Dni mesta, Furmanská súťaž, jarmoky, trhy a podobne a pri organizovaní volieb a referend sú za túto prácu taktiež osobitne finančne odmeňovaní. Vedenie mesta v priebehu roka bude prehodnocovať osobné príplatky a tieto osobné príplatky budú priznané na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností. Osobné príplatky budú jedným zo stimulov zvýšenia kvality a odbornosti zamestnancov.

Tarifné platy zamestnancov verejnej správy podľa doteraz platného zákona boli hlavne v nižších platových triedach pod úrovňou minimálnej mzdy. Preto zamestnávatelia zvyšovali mzdy osobnými príplatkami. To sa zmenilo od 1. januára 2019, keď štát zvýšil základné -tarifné platy zamestnancov vo verejnej správe a v najnižšej platovej triede a najnižšom platovom stupni určil sumu rovnú minimálnej mzde t.j. 520 €.

Podľa platnej Organizačnej štruktúry má MsÚ 65 zamestnancov, v súčasnosti sú neobsadené 3 pracovné pozície. Voľné pracovné pozície budú v najbližšom období obsadené. V januári a februári 2019 bolo na MsÚ zaregistrovaných 29 žiadostí o prijatie do pracovného pomeru. Z uvedeného je zrejmé, že žiadatelia majú záujem a motiváciu pracovať na MsÚ.

Vedenie mesta pripravuje zmeny a opatrenia na MsÚ, ktorými chce zvýšiť kvalitu a odbornosť zamestnancov, odbornú zastupiteľnosť na jednotlivých referátoch, taktiež pripravuje zriadenie Klientskeho centra a chce, aby zamestnanci svoju prácu vykonávali ako službu obyvateľom nášho mesta.

Text: Štefan Slemenský – prednosta MsÚ