Stanovisko PPS Group, a. s., Detva k vyhlásenej štrajkovej pohotovosti: 

Strojársky priemysel prechádza obdobím poklesu cien a objemov výroby, ktoré sa netýkajú len Slovenska, ale všeobecne celého trhu. Na základe negatívneho hospodárskeho výsledku PPS Group, a.s. v mesiaci december 2015 muselo preto vedenie spoločnosti pristúpiť k opatreniam zameraným na konsolidáciu výdavkov.

Jednou z možností na zníženie personálnych nákladov, ktorú umožňuje platná Kolektívna zmluva (KZ), je aj krátenie výkonnostných odmien. Tie KZ definuje ako „ostatné zložky mzdy, ktoré majú povahu doplnkovej mzdy“ a ich výška sa „prehodnocuje mesačne na základe dosahovaných pracovných a ekonomických výsledkov predchádzajúceho mesiaca“. 

Zdôrazňujeme, že zaručenú mzdu (pozostávajúcu z priznanej mzdovej tarify a priznaného rozpätia) sme zamestnancom riadne vyplatili. Na základe uvedeného sme presvedčení, že výkonnostná odmena nie je nárokovateľnou zložkou mzdy a jej nevyplatenie nemôže byť dôvodom na vyhlásenie štrajkovej pohotovosti ani štrajku v PPS Group, a.s.. Výkonnostná odmena podľa ustanovení KZ za mesiac december 2015 predstavuje v priemere sumu 66 eur na zamestnanca.

Predseda ZO OZ KOVO Stanislav Ľupták je ako člen dozornej rady PPS Group, a.s. pravidelne informovaný o hospodárení spoločnosti a s negatívnym vývojom v ostatných mesiacoch je preto dôverne oboznámený, rovnako ako ďalší člen Dozornej rady a zástupca zamestnancov Jozef Nosáľ. Napriek tomu v mesiacoch november a december odborári opakovane odmietli realizáciu iných úsporných opatrení (napríklad prekážku v práci na strane zamestnávateľa s priznaním 60% mzdy) v rozsahu, ako ich navrhovalo realizovať vedenie spoločnosti.

Dňa 12.1.2016 sa generálny riaditeľ PPS Group, a.s. Ing. Rastislav Rusič zúčastnil zasadnutia ZO OZ KOVO, na ktorom informoval o zámere konsolidovať výdavky pomocou krátenia výkonnostných odmien. Sme presvedčení, že tak spravil s dostatočným časovým predstihom pred riadnym výplatným termínom mzdy za mesiac december 2015, ktorý je podľa zákona do 31.1.2016. Výhradám ZO OZ KOVO, ktoré tvrdí, že prerokovanie zámeru nebolo v súlade s ustanoveniami KZ, preto nerozumieme a nepovažujeme ich ani za dôvod na vyhlásenie štrajkovej pohotovosti, resp. štrajku. V celom rozsahu odmietame existenciu kolektívneho sporu, ktorý by mohol viesť k legálnemu štrajku, ktorý ak bude vyhlásený, pôjde o iniciatívu predsedu odborov p. Stanislava Ľuptáka so všetkými právnymi dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.

Vedenie PPS Group, a.s. je rovnako ako doteraz pripravené vzniknutú situáciu so zástupcami odborárov riešiť a ďalej rokovať tak, aby výsledkom boli trvalo udržateľné pracovno-právne vzťahy a zachovanie výroby.

pps-group-detva