Primátor mesta Detva trvá na odstúpení mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. a prevzatí rozvodov tepla späť do majetku mesta.

 
Primátor ako štatutárny zástupca mesta aj v tomto prípade bude postupovať v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

 
„Podľa zákona o majetku obcí sú „orgány obce a organizácie povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä a) udržiavať a užívať majetok, b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.“

Mesto Detva 24. júna 2009 odpredalo spoločnosti Bytes s.r.o. tepelné rozvody mesta za sumu 1165€, za podmienky, že ich Bytes s.r.o. do 31. decembra 2012 zrekonštruuje na vlastné náklady, bez finančnej spoluúčasti mesta. Spoločnosť Bytes s.r.o. tento svoj záväzok nedodržala a do dnešného dňa tepelné rozvody nezrekonštruovala. Za nesplnenie tohto záväzku môže v zmysle kúpnej zmluvy a Obchodného zákonníka do 30. decembra 2016 mesto Detva od kúpnej zmluvy odstúpiť a prevziať si tepelné rozvody späť do majetku mesta. Ak tak mesto neurobí, dôjde k premlčaniu jeho nároku a spoločnosť Bytes s.r.o. by zostala vlastníkom tepelných rozvodov bez povinnosti vykonať ich rekonštrukciu. Z tohto dôvodu som do programu rokovania mestského zastupiteľstva 16.decembra 2016 zaradil aj bod Odstúpenie mesta Detva od tejto kúpnej zmluvy a mestskému zastupiteľstvu sme predložili tento návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Detve:

schvaľuje odstúpenie mesta Detva od kúpnej zmluvy zo dňa 24.06.2009 uzatvorenej medzi Mestom Detva ako predávajúcim a spoločnosťou Bytes s.r.o. ako kupujúcim podľa článku IV. odst. 4 uvedenej kúpnej zmluvy.
•ukladá prednostovi MsÚ povinnosť zaslať spoločnosti Bytes s.r.o. návrh nájomnej zmluvy s výškou nájomného 1,-€/ročne s účinnosťou zmluvy od 1.1.2017.

Prijatím tohto uznesenia by mesto odstúpilo od zmluvy, stalo by sa opäť vlastníkom tepelných rozvodov a prenajalo by ich spoločnosti Bytes s.r.o. tak ako to bolo do roku 2009. Ak by si ich Bytes s.r.o. nechcel prenajať, mohlo by ich spravovať mesto samé. Odstúpenie od zmluvy by bolo pre naše mesto a jeho obyvateľov najlepšie a najvýhodnejšie riešenie, pretože rozvody tepla by boli majetkom mesta. Po zverejnení podmienok čerpania dotácií z fondov EÚ na rekonštrukciu rozvodov tepla by mohlo mesto buď samé žiadať dotáciu alebo môže mesto uzavrieť s Bytesom takú zmluvu, ktorá Bytesu umožní čerpať dotácie z fondov EÚ tak, aby to bolo pre mesto najvýhodnejšie. Ak by sa nezískali dotácie z fondov EÚ, tak mesto môže rekonštruovať rozvody tepla z úveru alebo aj kombináciou úver a vlastné finančné prostriedky z mestského rozpočtu. Mesto je finančne zdravé, nezaťažené úvermi a tak aj pri čerpaní úveru bude mať výhodnejšie podmienky ako spoločnosť Bytes s.r.o., ktorá je zaťažená rôznymi úvermi a pôžičkami. Okrem toho by si mesto neuplatňovalo žiaden zisk, Bytes s.r.o. si zisk uplatňuje.

Toto uznesenie poslanci Mestského zastupiteľstva neschválili a predložili návrh, aby teplovody zostali v majetku Bytes s.r.o. a aby mesto dodatkom ku kúpnej zmluve predĺžilo Bytesu dobu na rekonštrukciu tepelných rozvodov do 31. decembra 2020. Tento návrh bol pre mesto nevýhodný, lebo ďalšie štyri roky by mesto nemohlo nič robiť len čakať, či Bytes s.r.o. tieto teplovody zrekonštruuje. Poslanci zdôvodňovali predložené uznesenie, že chcú, aby spoločnosť Bytes s.r.o. mohla rekonštruovať tepelné rozvody z eurofondov aj keď podmienky na získanie tejto dotácie by malo Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásiť až v januári 2017.

Preto som predložil návrh uznesenia, aby sa dodatkom kúpna zmluva predĺžila, ale len do 28. februára 2017 s možnosťou po tomto termíne od zmluvy odstúpiť. Do tohto termínu už budú známe podmienky pre získanie dotácií z fondov EÚ. Vysvetlil som poslancom, že tento návrh vyrieši ponechanie teplovodov spoločnosti Bytes s.r.o. do doby, keď mesto bude mať istotu, že môže samé žiadať dotáciu alebo či dotáciu bude môcť žiadať len Bytes s.r.o. Vtedy už mesto bude vedieť, či je nutné spoločnosti Bytes s.r.o. rozvody tepla predať alebo stačí uzavrieť s Bytesom len nájomnú zmluvu. Pre mesto by bolo jednoznačne výhodnejšie, aby s Bytesom uzatvorilo len nájomnú zmluvu, pretože rozvody tepla by boli majetkom mesta a aj Bytes s.r.o. by na ich rekonštrukciu mohol žiadať dotáciu z fondov EÚ.

Poslanci ani s týmto návrhom nesúhlasili a schválili uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve, ktorým sa čl. IV., ods. 4 mení: „V prípade ak najneskôr do 31.10.2017 nebude môcť spoločnosť Bytes s.r.o. preukázať úspešné schválenie financovania z fondov EÚ, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie predmetu kúpy.“

Uzavretie dodatku tak, ako ho schválilo mestské zastupiteľstvo, je pre mesto nevýhodné, pretože ním mesto stratí možnosť akokoľvek kupujúceho donútiť k rekonštrukcii rozvodov. Ak Bytes s.r.o. nezrekonštruuje tepelné rozvody, tak už z tohto dôvodu nebude môcť mesto od zmluvy odstúpiť a získať naspäť svoj majetok.

Ďalej uzavretie takéhoto dodatku neumožňuje mestu žiadať dotácie z fondov EÚ a neumožňuje mestu ani uzavrieť s Bytesom s.r.o. nájomnú zmluvu na teplovody, ktorá by bola pre mesto výhodnejšia, pretože teplovody by zostali majetkom mesta a nie spoločnosti Bytes s.r.o.

Mesto podľa tohto prijatého uznesenia musí čakať do novembra 2017, kedy už nebude mať možnosť získať dotáciu z fondov EÚ. Od zmluvy bude môcť odstúpiť až k 31. októbru 2017 a to len v tom prípade, ak spoločnosť Bytes s.r.o. nepreukáže akékoľvek úspešné schválenie financovania z fondov EÚ. To znamená, že Bytes s.r.o. nemá povinnosť získať finančné prostriedky z fondov EÚ konkrétne na rekonštrukciu teplovodov.

Keďže uvedený dodatok mení celkové znenie pôvodnej zmluvy, vypadla z nej lehota, v ktorej má byť rekonštrukcia rozvodov skolaudovaná a preto by Bytes s.r.o. mohol realizovať rekonštrukciu rozvodov bez časového obmedzenia. Podľa takto schváleného dodatku ku kúpnej zmluve mesto Detva už nebude môcť od spoločnosti Bytes s.r.o. požadovať splnenie povinnosti vykonať rekonštrukciu rozvodov tepla a ani ju inak k tomu nebude môcť donútiť. Aj keď nebude stavba rekonštrukcie teplovodov skolaudovaná, mesto nebude môcť odstúpiť od zmluvy. Od zmluvy nebude môcť mesto odstúpiť ani vtedy, keď Bytes s.r.o. preukáže, že môže čerpať eurofondy, ktoré použije aj na iný účel ako na rekonštrukciu rozvodov tepla.

Toto pre mesto nevýhodné uznesenie mestského zastupiteľstva som sa rozhodol nepodpísať a na deň 28. decembra 2016 o 16.00 hod. zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva za účelom opätovného prerokovania odstúpenia mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. a prevzatia tepelných rozvodov späť do majetku mesta.“

img_6525

Text: Ján Šufliarský, primátor mesta
Foto: Zuzana Juhaniaková