Spojená škola v Detve realizuje projekt v rámci programu Erasmus+ „Partnerstvo v odbornom vzdelávaní“. Našimi projektovými partnermi sú 1. Slovenský strojársky klaster, SOŠ a SOU technické Třemošnice (ČR) a Jenaer Bildungszentrum gGmbH Schott Carl Zeiss Jenoptik (Nemecko).

Partnerstvo vzniklo za účelom prepojenia verejného a súkromného sektora zameraného na podporu rozvoja regiónu. Strojárstvo bolo a naďalej ostáva nosným odvetvím v regióne a preto je dôležité „zásobovať“ podniky kvalifikovanými zamestnancami. To sa však dá len pri intenzívnej spolupráci firiem a škôl a predovšetkým zvýšením podielu praktickej prípravy priamo vo firmách. Ako vzor môže slúžiť nemecký duálny systém odborného vzdelávania a prípravy, kde sa žiaci pripravujú priamo pre podniky. Projektom by sme chceli modernizovať odborné vzdelávanie v partnerských školách cestou prepojenia školy a praxe, vymeniť si skúsenosti a priniesť možné návrhy do reformy vzdelávania. Intenzívnou projektovou spoluprácou chceme viac zapojiť do odbornej prípravy kľúčových zamestnávateľov a presvedčiť ich, že koordinované vzdelávanie im môže priniesť množstvo výhod. Celkovým efektom spolupráce by malo byť posilnenie pozície partnerstva tvoreného odbornými školami, firmami a sociálnymi partnermi pri možnom ovplyvňovaní štruktúry siete študijných a učebných odborov.

Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci a žiaci stredných odborných škôl, vedenie strojárskych firiem v regióne a predovšetkým zamestnanci zaoberajúci sa odbornou prípravou a zástupcovia regionálnej samosprávy, odvetvových a profesijných združení zaoberajúcich sa odborným vzdelávaním.

Hlavnými výstupmi projektu sú analýzy a štúdie potrieb trhu práce, pripravenosti škôl a zamestnávateľov na duálne vzdelávanie ako aj ukončovania odborného vzdelávania a možnosti prenosu kreditov.  Projekt produkuje tri intelektuálne výstupy – moduly odborného vzdelávania pre strojárske odbory, návrhy sietí regionálnej spolupráce a model kariérneho poradenstva v odbornom vzdelávaní.

V súčasnosti vrcholí príprava intelektuálneho výstupu O2, t.j.  návrhu sietí regionálnej spolupráce v odbornom vzdelávaní. Pod vedením 10 riaditeľov stredných odborných škôl na Slovensku a v Čechách sme uskutočnili dotazníkový prieskum, ktorým sme zisťovali súlad odborného vzdelávania s potrebami praxe ako aj pripravenosť škôl a zamestnávateľov vstúpiť do systému duálneho vzdelávania.

Na základe skúseností nemeckého partnera sa spoločne pripraví metodika, ako tieto skúsenosti možno implementovať na české a slovenské pomery. Metodika bude obsahovať legislatívne, právne, finančné, metodologické, didaktické, organizačné, personálne a ďalšie aspekty duálneho vzdelávania. Spracuje sa návrh, ktorým firmy pripravia vybraných zamestnancov na ich pozíciu v rámci duálneho vzdelávania. Pripraví sa kompetenčný profil majstra a možnosti jeho ďalšieho vzdelávania.

Projekt sa nachádza v prvej tretine svojej realizácie a potrvá do augusta 2017.

Text a foto: Valéria Čiamporová