Žiaci Spojenej školy v Detve a teda jej oboch organizačných zložiek môžu už počas stredoškolského štúdia získať veľké množstvo medzinárodných skúseností.

Už od roku 2005 je škola pravidelne zapojená do programu Erasmus+, ktorý umožňuje žiakom absolvovať časť štúdia v zahraničí, a to vo forme niekoľkotýždňovej odbornej stáže. Žiaci odborov obchodná akadémia, mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik praxujú v našich partnerských organizáciách v Nemecku, Česku a Veľkej Británii. Pod vedením mentorov si na odborných pracoviskách i priamo vo firmách zlepšujú svoje odborné vedomosti a zručnosti, za ktoré okrem certifikátov získavajú aj Europassy mobilita a certifikáty ECVET (Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu). Práve systém ECVET je novinkou v mobilitných projektoch a umožňuje žiakom získať kredity za odborné vzdelávanie absolvované v zahraničí a preniesť si ich do domáceho štúdia. Všetci absolventi mobilitných projektov dostávajú po skončení štúdia dodatok k vysvedčeniu vo viacerých jazykoch, kde sú uvedené všetky ich zahraničné skúsenosti. A nie ich je málo. Ročne sa zahraničných odborných stáží zúčastní v priemere 30 žiakov. Aj vďaka tomu sme v roku 2017 získali ocenenie ako tretia najlepšia stredná škola za 30 rokov fungovania programu Erasmus+.

V programe Erasmus+ sa zúčastňujeme aj ako prijímacia organizácia. Už dlhodobo hosťujeme pravidelne na jeseň žiakov z Česka, privítali sme u nás Nemcov, záujem majú aj Chorváti, Rumuni či Nóri.

Práve v spoluprácu s Nórskom sme zrealizovali dva mimoriadne úspešné projekty v rámci grantov EEA. Naši žiaci tak mohli vyskúšať -36 stupňov za severným polárnym kruhom, spoznať nórsku kultúru, raftovať v nórskych fjordoch … jednoducho zážitkové učenie ako sa patrí. A dobrá správa je, že v budúcom školskom roku sa plánuje tento typ projektu obnoviť.

Už deväťkrát zasadli naši žiaci v laviciach Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde mohli rokovať so svojimi rovesníkmi, prípadne vzhliadnuť priamo zasadnutie parlamentu v praxi. Túto možnosť im dáma program Euroscola, v ktorom sme uspeli už osemkrát a ktorého celkovým víťazom sme sa stali v roku 2011. Okrem skúseností z Európskeho parlamentu si žiaci z týchto ciest odnášajú aj zážitky v podobe návštev zaujímavých miest ako rozprávkový zámok Neuschwanstein, Mozartovo rodisko Salzburg či nezabudnuteľné vianočné trhy v Štrasburgu.

Naše medzinárodné partnerstvo sa v tomto školskom roku rozšírilo o ďalšie krajiny, a to Poľsko, Litvu a Rumunsko. V spoločnom projekte s tradičnými českými partnermi žiaci poznávajú kultúru a tradície jednotlivých krajín. Okrem práce na spoločných výstupoch môžu žiaci navštíviť také zaujímavé ciele ako hlavné mesto Litvy Vilnius či Draculov hrad v rumunskej Transylvánii.

Spoluprácu v rámci školských partnerstiev Erasmus+ plánujeme využiť aj v odborných predmetov. S chorvátskou, talianskou a španielskou školou pripravujeme projekt cvičných firiem a rozvoja podnikateľských zručností. V budúcom školskom roku by sme tak mohli spoločne zúčastniť na regionálnych veľtrhoch cvičných firiem v rôznych kútoch Európy.

Naša škola je už desať rokov členom 1. slovenského strojárskeho klastra. V rámci tohto združenia spolupracujeme v odbornom vzdelávaní nielen s ostatnými školami v regióne, ale tiež s rôznymi inštitúciami v zahraničí. V rámci nového projektu strategických partnerstiev sa budeme venovať predovšetkým duálnemu vzdelávaniu a to spolu s partnermi z Nemecka, Česka, Rumunska, Nórska či Maďarska. Pre žiakov Strednej odbornej školy to znamená ďalšie príležitosti na zahraničné odborné stáže.

Okrem získavania odborných vedomostí a zručností kladieme dôraz aj na zlepšovanie komunikačných zručností v cudzích jazykoch. Pravidelne hosťujeme asistentov zo zaujímavých krajín ako USA, Malajzia, Taiwan, Indonézia, Kirgizsko či Brazília. Naši žiaci majú možnosť absolvovať bezplatné jazykového kurzy v Nemecku či Veľkej Británii, resp. stáž v Európskom parlamente v Bruseli. Každý rok najlepší angličtinári úspešne absolvujú testy na medzinárodnú skúšku ESOL.

Všetky tieto aktivity smerujú nielen k zlepšeniu odborných a jazykových kompetencií žiakov, ale tiež k ich osobnostnému rozvoju, sebavedomiu a samostatnosti. A práve takíto žiaci majú veľkú zásluhu na tom, že Spojená škola sa už niekoľko rokov drží medzi najlepšími strednými odbornými školami v Banskobystrickom kraji.

Text: Valéria Čiamporová