V úvodnom článku ste sa dočítali ako poslanci v Detve previedli väčšinový podiel mestského tepelného hospodárstva na súkromnú osobu. Dočítali ste sa ako mu pomohli ovládnuť tepelné hospodárstvo mesta a vytvorili z neho oligarchu. To však stále nestačilo a tak príbeh pokračuje ďalej.

Písal sa rok 2009 bolo to rok po prevode tepelného hospodárstva, keď došlo aj k privatizácii teplovodov. Najskôr tepelné hospodárstvo, neskôr aj teplovody. Ďalšia časť skladačky.

Na mimoriadnom zastupiteľstve vtedy poslanci previedli do súkromných rúk aj teplovody a to za škandalóznu kúpnu cenu 1165 euro. Kedže to bolo priam nuveriteľné niekomu takto doslova darovať strategický majetok mesta ako teplovody za 1000 euro, poslanci vtedy svoje rozhodnutie obhajovali tým, že do konca roka 2012 ich tento súkromník zrekonštruuje bez spolufinancovania mesta. Avšak nestalo sa tak. Časť toho čo sa zrekonštruovala v konečnom dôsledku aj tak zaplatili obyvatelia v cene tepla vo forme oprávnených nákladov tejto spoločnosti.

Celá táto zvrátenosť spočíva v tom, že obyvatelia takto v cene tepla splácajú aj väčšinový majetok súkromnej osobe.

Podľa článku IV. ods. 3 kúpnej zmluvy sa spoločnosť Bytes s.r.o. zaviazala po prevode predmetu kúpy podľa zmluvy zrealizovať stavbu „Rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Detva“ na svoje náklady bez finančnej spoluúčasti Mesta Detva.

Podľa článku IV. ods. 4 zmluvy sa mesto Detva so spoločnosťou Bytes s.r.o. dohodli, že v prípade, ak nebude vykonaná kolaudácia vyššie uvedenej stavby, mesto Detva je oprávnené odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy.

Ešte na konci roka 2016 spoločnosť Bytes s.r.o. nedisponovala rozhodnutím o kolaudácii vyššie uvedenej stavby a dokonca ani stavbu nevykonala (rekonštrukcia teplovodov). Tým došlo k splneniu podmienky stanovenej v článku IV. ods. 4 kúpnej zmluvy, podľa ktorej mesto Detva bolo oprávnené odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy.

Nakoľko spoločnosť Bytes s.r.o takto porušila kúpnu zmluvu mesto Detva bolo oprávnené odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a poslanci mohli vrátiť teplovody späť do majetku mesta. Poslanci o tom mohli rozhodnúť však len do konca roka 2016 nakoľko od 01.01.2017 by sa právo mesta Detva oslabilo premlčaním a mesto by tak už nemalo žiadnu ďalšiu šancu domáhať sa ich vrátenia.

ČASŤ TRETIA – prihrávka na ďalšie milióny

Poslanci dlhodobo ignorovali a odmietali snahu a požiadavky občanov na riešenie problémov okolo firmy Bytes s.r.o a medzi tým sa bližil aj čas premlčania kúpnej zmluvy a šanca vrátiť teplovody. Roman Vrťo, ktorý ako poslanec už v roku 2009 hlasoval za tento prevod teplovodov do súkromných rúk, mohol túto chybu napraviť ako líder poslaneckého zboru v tomto funkčnom období a mohol so svojimi poslancami tieto teplovody vrátiť. No nestalo sa. Alebo nie je líder on?

Odstúpenie od tejto kúpnej zmluvy a vrátenie teplovodov požadoval primátor a rovnako občania mesta Detva, ktorí dňa 10.06.2016 doručili na MsÚ petíciu, v ktorej žiadali poslancov, aby dali súhlas s odstúpením od kúpnej zmluvy zo dňa 24.06.2009 a žiadali tepelné rozvody previesť späť do majetku mesta. Uvedenú Petíciu podpísalo za niekoľko dní vyše 2000 obyvateľov.

Ďalším dôležitým faktorom bola aj skutočnosť, že už bol plánovaný termín na vyhlásenie výzvy na ďalšie nenávratné finančné prostriedky „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla,“  ktorej žiadateľom mohlo byť nakoniec aj mesto Detva.

Nepomohlo. Poslanci napriek tomuto všetkému odmietli vrátiť tieto teplovody späť do majetku mesta a na zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 29.12.2016 ich definitívne odovzdali do súkromných rúk.

Následne získala firma Bytes s.r.o dotáciu vo výške skoro 2 milióny euro na rekonštrukciu teplovodov, ktorá momentálne v meste prebieha. Podľa crz presne 1 763 358,97 € https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3316768&l=sk

Súkromník tak vďaka poslancom prišiel k ďalšiemu milionovému majetku, ktorý mohol byť len mestský. 

ČASŤ ŠTVRTÁ – boj do poslednej chvíle

Snaha poslancov nechať súkromníkovi teplovody bola od začiatku evidentná. Definitívnemu rozhodnutiu nechať mu ich predchádzalo naťahovanie času, blokovania zastupiteľstva, úteky poslancov zo zastupiteľstva a obštrukcie.

Poslanci sa týmto stavom odmietali na zastupiteľstvách zaoberať do poslednej chvíle a takto naťahovali čas, kedže už 01.01.2017 malo dôjsť k premlčaniu kúpnej zmluvy.

Vrátenie teplovodov požadovali občania a rovnako primátor, ktorý sa postavil na stranu občanov. Primátor niekoľkokrát zdôraznil, že mesto je pre jeho občanov väčším garantom ako súkromná spoločnosť už len z toho pohľadu, že mesto nepotrebuje vytvárať zisk a zarábať na svojich občanoch tak ako súkromná spoločnosť.

Poslanci však nakoniec napriek tomu dňa 24. novembra 2016 na zastupiteľstve rozhodli, že teplovody zostanú v rukách súkromnej spoločnosti.

Kedže si poslanci s týmto svojim rozhodnutím dali takto „načas“ asi nečakali, že primátor ešte bude mať čas a stihne zvolať ďalšie zastupiteľstvo a bude žiadať znovu prerokovať toto rozhodnutie. 

Primátor však zvolal ďalšie zastupiteľstvo hneď na 28.12.2016, aby poslanci znovu prerokovali a prehodnotili svoje rozhodnutie.

Poslanci však vytvorili obštrukciu a zo 17 poslancov sa na toto rokovanie zastupiteľstva dostavilo len desať z nich. Následne ešte dvaja poslanci tesne pred hlasovaním opustili zastupiteľstvo, takže ich pred hlasovaním ostalo už len 8. A jeden z tých ôsmich poslancov čo zostali sa nezaprezentoval. Takže takýmto spôsobom poslanci zablokovali uznášaniaschopnosť zastupiteľstva a odmietli tak znovu hlasovať o vrátení teplovodov.

Ten poslanec čo sa pred hlasovaním nezaprezentoval bol Juraj Bódi. Tesne pred hlasovaním zo zastupiteľstva odišli poslanci Imrich Sekereš, ktorý sa vyhovoril, že náhle dostal hnačku a ďalší čo ušiel bol poslanec Branislav Baran, ktorý sa len zdvihol a odišiel bez slova. 

Toto sú mená poslancov, ktorí na toto zastupiteľstvo ani neprišli: D. Labáková, L. Bódi, J. Kóňa, S. Šichta, D. Tuček, M. Ďurica, S. Ciglan

A tak primátor rovno ešte na tomto zastupiteľstve zvolal ďalšie mimomoriadne zastupiteľstvo a to už hneď na druhý deň 29.12.2016. Vzhľadom na to, že 01.01.2017 malo dôjť k premlčaniu primátor naliehal na poslancov, že je to už skutočne posledná možnosť a žiadal ich, aby prehodnotili svoj postoj a vrátili ich.

ČASŤ PIATA – posledné zastupiteľstvo aka posledná večera

Aj keď záver tejto časti príbehu už poznáme, príbeh bude pokračovať tým, čo sa dialo na tomto záverečnom zastupiteľstve…

Je normálne, aby súkromná firma kúpila teplovody za tisíc euro a dostala sa takto k niekoľkomiliónovému majetku na úkor občanov?

Ďalej sa dozviete aj o výstavbe CTZ, pri ktorej došlo k ďalším pochybným rozhodnutiam, za ktoré doplácajú obyvatelia v cene tepla… Dozviete sa aj o nepríjemnom smrade, ktorý sa šíri v pravidelných intervaloch z bioplynovej stanice, ktorá má so slovom „Bio“ spoločný len názov. Tento smrad v pravidelných intervaloch znepríjemňuje kvalitu života obyvateľom na sídlisku…

Pokračovanie piatej časti a príbehu nabudúce.

Občianski aktivisti – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Dušan Vepřek, Pavel Golian, Ján Parobek, Ján Šiandor