Nakoľko sú v Dennom centre na Partizánskej ulici aj záujemcovia o šport a cvičenie, tak pravidelne každý pondelok a štvrtok v čase od 16.30 do 17.30 hod. cvičí určitý počet senioriek pre vlastné zdravie pod vedením cvičiteliek pani Margity Golianovej a pani Marty Vajsovej.

Pravidelné cvičenie má vo vyššom veku ochranný a liečebný význam.

Snahou spoločnosti je zlepšiť seniorom kvalitu ich života, zabezpečiť ekonomickú a sociálnu istotu, ako aj nerušené spokojné starnutie i starobu do čo najvyššieho veku. Preto je dobré, že sociálna starostlivosť je jednou zo základných podsystémov dnešného sociálneho zabezpečenia. Na základe toho sú vytvorené aj Denné centrá, ktoré majú svojich členov povzbudzovať k aktivite.

Preventívne pôsobí proti mnohým chorobám, odďaľuje fyziologické zmeny vplyvom starnutia, priaznivo pôsobí na telesný a duševný stav a pomáha k zachovaniu sebestačnosti. Snahou zdravých jedincov by malo byť udržať si svoj stav a tzv. krehkých jedincov a starších ľudí je znovunadobudnúť funkčnú samostatnosť, ktorej dostačujúca úroveň by im umožnila vykonávať základné aktivity bežného dňa bezpečne, samostatne a bez nadmernej únavy.

Mesto Detva z financií určených na materiálnu a záujmovú činnosť v denných centrách zakúpilo pre cvičenky nové podložky na cvičenie a činky, ktoré by mali prispieť ku komfortnejšiemu cvičeniu. Záujemkyne o cvičenie sa môžu prihlásiť v dennom centre.

Text a foto: Jana Jedličková

senior