Január 2016 – Podpolianske múzeum je už dvadsať rokov odborným zázemím a súčasťou kultúrneho diania nielen v Detve. Svojou činnosťou sa snaží každoročne napĺňať svoje zámery a ciele, ktorých spoločným menovateľom je uchovávanie, prezentácia a šírenie tradičnej ľudovej kultúry Podpoľania.       

Po náročnom sťahovaní a nanovo inštalovaných výstavách v nových priestoroch múzea na Námestí SNP 1 v júli 2014 sa aj v roku 2015 kládol dôraz na presun zvyšnej časti zbierkových predmetov do nového depozitára a celkové zabezpečenie, ochranu, následne kontrolu, uloženie a priebežné ošetrovanie muzeálnych zbierok. Menšia časť zbierok zostáva naďalej zabezpečených v depozitári bývalého múzea na Partizánskej ulici 63.

3

Popri tom pracovníci múzea realizovali ďalšie odborné činnosti i prácu smerom k širokej verejnosti. V rámci výstavných aktivít sa predstavili verejnosti nasledovné krátkodobé výstavy: Etudy z dreva – Drevené hračky (zapožičaná výstava z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene),  Fujara, fujarka, fujarôčka (sprievodné  podujatie na pôde Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene v rámci medzinárodného festivalu Duša fujary), Valašky a fokoše v ľudovej tradícii Slovenska (zo zbierok Ing. Jána Svetlíka), Fujary (zo súťaže výrobcov Instrumentum  Excellens FSP Detva 2001 – 2010).

1

Bodkou za celoročným úsilím bola v októbri 2015  realizácia stálej výstavy Z Detvy na more…Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán. Výstavy neobišli žiadnu vekovú kategóriu a súdiac podľa ohlasov početných návštev  širokej verejnosti, stretli sa s kladnou odozvou.

V nových podmienkach pokračovali aj ďalšie prezentačné aktivity či špecializované akcie pre verejnosť. Potešiteľné je však to, že aj bežný návštevník dal zelenú novým priestorom, kvalite novoinštalovaných výstav, prístupu pracovníkov a ponuke služieb v múzeu i meste. Hlavne mimoregionálni a zahraniční návštevníci, ktorých pribúda v rámci individuálnych návštev, ale aj plánovaných celodenných exkurzií a zájazdov, nešetria obdivom. A čo je najlepšie – mnohí sa vracajú opakovane alebo odporučia služby múzea ďalším.

I keď prezentačné činnosti verejnosť vníma ako prvoradé, jadrom odborných prác, ktoré sú určované legislatívou, ostáva zbierkotvorná činnosť – získavanie predmetov do zbierkového fondu, ich ochrana a ošetrovanie, následne po získaní predovšetkým mravčia dokumentačná práca, bez ktorej by predmety vlastne nemali žiadnu výpovednú hodnotu.

Tieto činnosti vykonávali pracovníci celoročne – spomenúť treba aspoň to, že v uplynulom roku múzeum získalo do svojich zbierok 175 predmetov, z toho 81 darom. K 31. októbru 2015 sa tak rozrástol zbierkový fond múzea na 6 363 predmetov. Nenahraditeľnou zostáva aj publikačná práca, propagačné aktivity či mediálne výstupy – a to v rámci Slovenska i zahraničia.

Ďalším balíkom bolo aj v minulom roku množstvo neviditeľnej práce v podobe náročného výskumu pri príprave výstav, tvorbe obsahových a technických scenárov, projektov na zabezpečenie odborných činností múzea, radu špecializovaných podujatí či poskytovaní metodickej pomoci študentom a verejnosti pri tvorbe rôznych študijných výstupov. Bližšie informácie s presnou štatistikou a popisom činností v danom roku sú každoročne zverejňované v rámci Výročnej správy Podpolianskeho múzea, prístupného na www.kcdetva.sk (Podpolianske múzeum –výročné správy).

„S poďakovaním za spoluprácu v uplynulom roku a so želaním pekných kultúrnych zážitkov vás všetkých aj v roku 2016 pozývajú do svojich priestorov pracovníci Podpolianskeho múzea v Detve.“

2

Text: Renata Babicová

Foto: archív Podpolianskeho múzea v Detve