Dňa 12. apríla 2016 usporiadalo mesto Detva, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí v spolupráci s odborom školstva Okresného úradu Banská Bystrica pracovnú poradu pre riaditeľov škôl a školských zariadení okresu Detva.

Pracovné stretnutie v spolupráci s riaditeľom Bohuslavom Ilavským pripravili v priestoroch Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu v Detve.

 

Prednášajúca Alena Šebjanová sa s pracovníkmi škôl a školských zariadení venovala pracovnoprávnym vzťahom a odmeňovaniu. 

Priblížila im aktuálne právne normy zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tiež zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na pracovnú poradu do Detvy prišli riaditelia a administratívni zamestnanci základných škôl, základných umeleckých škôl, materských škôl a školské zariadenia z okresu Detva.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková