Už je tomu pár týždňov, čo bolo takzvané odovzdanie staveniska medzi mestom Detva a stavebnou firmou, keď riaditeľ Základnej školy s materskou školou A. Vagača v Detve odovzdal pomyselný kľúč od budovy školy. Samotné stavebné práce začali začiatkom septembra.

Školu čaká okrem iného aj zateplenie obvodových stien, stropov nad exteriérom, balkónov, rekonštrukcia šikmej strechy, výmena bleskozvodu, osadenie dvoch nových pohyblivých plošín pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, či nových hygienických obkladov a podláh v kuchynskej časti a jedálenskej časti.

Najväčšia investícia v tomto roku

K tejto rekonštrukcii došlo ešte vďaka zásluhe a práci minulého mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Pretože žiadosť na zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. zš bola zaslaná ako žiadosť o nenávratný finančný príspevok v sume 570 000 eur už dňa 13. 10. 2014. Žiadosť bola zaslaná na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, čomu predchádzalo kus práce mesta Detva v predchádzajúcom volebnom období. Tento nenávratný finančný príspevok bol mestu Detva schválený 18. 12 2014.

Stavebné práce realizuje DAG SLOVAKIA z Prešova na základe zmluvy uzavretej s mestom Detva. Výsledkom schváleného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie architektonickej hodnoty objektu.

Školu tiež čiastočne vybavia novými informačno-komunikačnými technológiami pre deti, pre zdokonaľovanie procesov výuky a premenu tradičnej školy na modernú. Tiež ju dovybavia novým zariadením kuchyne.

Ako uviedla Anna Golianová, vedúca Oddelenia rozvoja mesta Detva, na schválenie tohto projektu s názvom Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. ZŠ Detva mesto čakalo od októbra 2014.

V minulom programovom období sa mesto naštartovalo, začalo systematicky pracovať, rekonštruovať a budovať vďaka čomu dostane novú modernú tvár aj II.zš teda základná škola s materskou školu A. Vagača

Žiaľ teraz, akoby sa rozvoj zabrzdil a stále viac ľudí sa ozýva, že „zmena“ priniesla naozaj zmenu.

Prevádzka školy je zabezpečená

Základná škola s materskou školou A. Vagača teda začala školský rok rekonštrukciou školy. Nie je to síce najvhodnejší termín, ale nezávisel od mesta, ozrejmil riaditeľ Vladimír Marko.

„Prevádzka školy je samozrejme zabezpečená, ale s určitými minimálnymi obmedzeniami, hlavne z dôvodu bezpečnosti detí a zamestnancov školy, o ktorých budeme priebežne a včas informovať hlavne rodičov žiakov našej školy,“ ubezpečil Marko.

Ako riaditeľ školy dodal, že od rekonštrukcie očakávajú nové zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania detí.

zs2