Mesto Detva realizuje plánovanú investičnú akciu „Úprava a rozšírenie spevnených plôch na ul. M.R.Štefánika v Detve. Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia a rozšírenie jestvujúcich parkovacích plôch a prístupovej komunikácie. Súčasťou stavebných prác je aj dobudovanie spojovacích chodníkov a vybudovanie dažďovej kanalizácie pre odvedenie dažďových vôd z parkovacích  plôch.

Informácia o prebiehajúcej investičnej akcii mesta Detva „Úprava a rozšírenie spevnených plôch na ul. M.R.Štefánika v Detve.

Snímka obrazovky 2014-06-19 o 19.53.28

DTinfo.sk