Primátor Mesta Detva Ján Šufliarský pokračuje v presadzovaní záujmov Detvy ohľadom problému ťažby zlata, posledne v dňoch 30. júna až 1. júla 2014 na celoslovenskej Rade ZMOS. Šufliarský je členom tohto rozhodovacieho orgánu ZMOS – Združenia miest a obcí Slovenska, a predseda regionálneho združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva, Krupina.

Celoslovenská Rada ZMOS sa konala na Štrbskom Plese, kde sa okrem iného uzniesla na ďalšom rokovaní s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o rešpektovaní územných limitov dobývania nerastných surovín v zmenách a doplnkoch územných plánov. Rada ZMOS vo svojom aktuálnom stanovisku apeluje na banskú štátnu správu reprezentovanú Ministerstvom hospodárstva, aby rešpektovala mestá a obce.

Rada ZMOS pripomína, že práve územné plány obcí, miest a samosprávnych krajov sú v slovenskom právnom poriadku jediným prostriedkom, ktorý umožňuje riešiť strety záujmov pri využití územia a posudzuje hospodársky význam jednotlivých zámerov.

Rada ZMOS sa uzniesla na tomto stanovisku v súvislosti s vydanými negatívnymi vyjadreniami Ministerstva hospodárstva SR ku návrhom zmien a doplnkov územných plánov Mesta Košice a Košického samosprávneho kraja a Mesta Detva a Banskobystrického  samosprávneho kraja, ktoré si určujú územné limity dobývania, resp. spracovania nerastných surovín s mimoriadne závažnými dopadmi na životné prostredie:

a) na území mesta Košice a Košického samosprávneho kraja  –  neprípustnosť dobývania, úpravy a zušľachťovania  rádioaktívnych nerastov,

b) na území mesta Detva a Banskobystrického samosprávneho kraja neprípustnosť úpravy a zušľachťovania zlatých a strieborných rúd metódou kyanidového lúhovania.

V prípade regiónu Detvy a jej okolia, ako v stanovisku uvádza Rada ZMOS, je to aj záujem zachovať v území najväčšieho zamestnávateľa v regióne – Podpolianske strojárne PPS Group a.s., ktorému by dobývanie a spracovanie zlata mohlo ohroziť zariadenia a celú prevádzku.

Skutočnosť, že sa na konkrétnom území vyskytuje ložisko nerastných surovín, nemusí  znamenať, že sa za každých okolností uprednostní len jeho dobývanie pred inými prioritami v územnom pláne.

 

Zdroj: Rada ZMOS