Opäť plný rokovací program malo prvé jesenné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve 24. septembra 2015. Poslanci schválili aktualizáciu rozpočtu mesta Detva a navrhli zaviesť participatívny rozpočet mesta, stiahli z rokovania bod týkajúci sa správy mestského cintorína, či schválili menovanie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru.

Ku dňu 31. decembru 2015 končí platnosť Zmluvy o prevádzke cintorínov a domu smútku v Detve a je povinnosťou mesta zabezpečiť prevádzkovanie cintorína na ďalšie obdobie. Z uvedeného dôvodu predložilo oddelenie správy majetku na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve materiál týkajúci sa spôsobu a podmienok výberu nového správcu cintorínov a domu smútku. Mestské zastupiteľstvo na návrh poslanca Romana Vrťa stiahlo tento bod z rokovania Mestského zastupiteľstva. Poslanec Vrťo argumentoval, že postup navrhnutý oddelením správy majetku nemajú poslanci ešte poriadne odkonzultovaný a nemajú zatiaľ k dispozícii metodický pokyn, ktorý oddelenie správy majetku vyžiadalo od Úradu pre verejné obstarávanie.

V mesiaci august 2015 hlavný kontrolór mesta vykonal Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa cintorína v zmysle Zmluvy o prevádzke cintorínov a domu smútku za obdobie rokov 2011 – 2014. Na základe zistených nedostatkov z uvedenej kontroly, s cieľom zlepšiť správu cintorínov a domu smútku a zabezpečiť priamy dohľad nad správou cintorína zo strany mesta, navrhuje oddelenie správy majetku zabezpečiť výber správcu cintorínov a domu smútku formou verejného obstarávania alebo spravovať cintoríny a dom smútku priamo mestom, tak ako je to vo väčšine miest na Slovensku. Poslanec Ladislav Bódi navrhol uznesenie „riešiť zistené nedostatky z kontroly právnymi krokmi.“ Poslanec Vrťo argumentoval v zmysle, že by uprednostnil hľadať riešenia na ďalšom zastupiteľstve, pretože rozhodnúť rýchlo by bolo scestné.

Poslanci ďalej schválili aktualizáciu rozpočtu a uložili prednostovi mestského úradu pripraviť návrh štatútu participatívneho rozpočtu mesta Detva. Z rozpočtu by bolo možné financovať projekty, ktoré budú predložené obyvateľmi mesta.

Primátor Ján Šufliarský okrem iného v informácii o činnosti mestskej rady a mestského úradu informoval zastupiteľstvo o skutočnosti, že na Mestský úrad bola doručená petícia proti zvyšovaniu ceny tepla v Detve. Túto petíciu podpísalo 1186 obyvateľov Detvy. Mestské zastupiteľstvo uložilo prednostovi mestského úradu preveriť súlad petície s petičným zákonom.

Poslanec Dušan Tuček na zastupiteľstve predložil informáciu Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a marketingu o ukončení zmluvy s doterajším prevádzkovateľom TIK Detva. Zastupiteľstvo uložilo prednostovi mestského úradu pripraviť návrh podmienok na výber prevádzkovateľa Turisticko-informačnej kancelárie a následne predložiť tieto podmienky Komisii podnikateľskej, cestovného ruchu a marketingu na pripomienkovanie.

Zastupiteľstvo schválilo menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta Detva, ktorým sa na základe splnených profesionálnych podmienok stal Ján Uhrin.

a1 a2

Text a foto: Zuzana Juhaniaková