Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja zasadalo 24. apríla v Kriváni, na ktorom okrem iného prerokovali analýzu sociálno-ekonomickej situácie v okrese Detva.

Ako vyplýva z tejto analýzy, okres Detva je jedným z 13 okresov Banskobystrického samosprávneho kraja, vznikol v roku 1996, a jeho úroveň nedosahuje takú kvalitu ako okresy s dlhšou tradíciou.

Okres Detva a samotné okresné mesto v porovnaní s inými okresmi a okresnými mestami nemá dostatočnú vyššiu regionálnu vybavenosť a patrí medzi zaostávajúce okresy v rámci kraja. Čím je zainteresovanosť na vybavenosti územia zo strany samosprávneho kraja a štátu menšia, o to väčšia je záťaž na meste Detva.

Detva ako okresné mesto je takto nepriamo nútená rozdiely vo vybavenosti kompenzovať vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré by za iných podmienok mohlo využívať na skvalitňovanie miestnej infraštruktúry.

Tieto skutočnosti pripomenul primátor Detvy Ján Šufliarský, ktorý je poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja, počas svojho diskusného príspevku.

„V tejto súvislosti by som chcel uviesť aktivity mesta Detva z posledných rokov, ktoré pomáhajú nielen rozvoju mesta, ale aj celého regiónu a mali by byť podporované samosprávnym krajom,“povedal Ján Šufliarský.

Ako pokračoval Šufliarský, mesto investovalo do výstavby priemyselného parku v areály PPS a podporuje tak zamestnanosť pre obyvateľov celého regiónu. Mesto kúpilo budovu Polikliniky a Liečebne dlhodobo chorých, aby vytvorilo dobré podmienky pre zdravotnícke služby a garantovalo kvalitu a udržanie odborných ambulancií v Detve.

V okrese Detva, ako v jednom z mála okresov Banskobystrického samosprávneho kraja nie je zriadená žiadna kultúrna inštitúcia, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj alebo štát. V iných okresoch sú zriadené osvetové strediská, múzeá, knižnice, galérie a divadlá. V Detve je zriaďovateľom Domu kultúry, Podpolianskeho múzea a Knižnice samotné mesto, a všetky tieto inštitúcie sú financované z mestského rozpočtu aj keď majú regionálny význam.

Minimálnym finančným príspevkom z Banskobystrického samosprávneho kraja sú podporované Folklórne slávnosti pod Poľanou, ktoré udržujú tradičnú ľudovú kultúru a kultúrne dedičstvo. A to nielen Podpoľania ale aj ďalších regiónov Slovenska.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja je potrebné prijať opatrenia, ktoré budú eliminovať spomenuté regionálne rozdiely, skvalitnia vybavenosť Detvy a budú napomáhať rozvoju okresu. Takto by sa aspoň čiastočne kompenzovali veľké rozdiely medzi jednotlivými okresmi.

Potom Šufliarský predložil návrh na uznesenie s opatreniami na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v okrese Detva. Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja schválilo, že tieto navrhované opatrenia budú prerokované v komisiách zastupiteľstva kraja a na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v júni 2015.

bbsk

Text a foto: Zuzana Juhaniaková