V posledných dňoch rezonuje v Detve problematika týkajúca sa tepla a možnosti mesta Detva vziať si tepelné rozvody späť do majetku mesta od spoločnosti Bytes s.r.o.. Pretože sa občania na mesto Detva obracajú a žiadajú o vysvetlenie, mesto chce týmto poskytnúť informácie k uvedenej problematike.

Dňa 24. júna 2009 mesto Detva predalo tepelné rozvody spoločnosti Bytes s.r.o. za sumu 1.165,- Eur a spoločnosť Bytes s.r.o. sa zaviazala, že ich do 30. decembra 2012 zrekonštruuje na svoje náklady bez finančnej spoluúčasti mesta.

Spoločnosť Bytes s.r.o. svoj záväzok nedodržala a tepelné rozvody do dnešného dňa nezrekonštruovala.

Nakoľko spoločnosť Bytes s.r.o. svoj záväzok nedodržala, môže podľa Obchodného zákonníka mesto Detva do 31. decembra 2016 odstúpiť od kúpnej zmluvy a prevziať tepelné rozvody späť do svojho majetku. Avšak ak tak mesto neurobí, dôjde k premlčaniu jeho nároku. To znamená, že mesto Detva by už od 01. januára 2017 nemohlo prevziať tepelné rozvody späť do svojho majetku, spoločnosť Bytes s.r.o. by ostala vlastníkom tepelných rozvodov bez povinnosti vykonať rekonštrukciu rozvodov tepla.

Preto mesto pripravilo na posledné mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo dňa 24.novembra 2016 písomný materiál a požiadalo poslancov mestského zastupiteľstva, aby prijali mestom navrhnuté uznesenie, že „Mestské zastupiteľstvo v Detve schvaľuje odstúpenie mesta Detva od kúpnej zmluvy zo dňa 24.06.2009 uzavretej medzi mestom Detva ako predávajúcim a spoločnosťou Bytes s.r.o. ako kupujúcim podľa článku IV. ods. 4 uvedenej kúpnej zmluvy„. Prijatím citovaného uznesenia by bol primátor mesta oprávnený vykonať odstúpenie od kúpnej zmluvy. Potom by sa mesto Detva stalo opäť vlastníkom tepelných rozvodov, ktoré by mohlo spravovať samé, alebo by ich mohlo prenajať spoločnosti Bytes s.r.o., tak ako to bolo do roku 2009. Mesto by tieto rozvody mohlo zrekonštruovať z finančných prostriedkov Európskej únie alebo z vlastných finančných prostriedkov, nakoľko mesto Detva je finančne stabilné a zdravé a mohlo by si bez akýchkoľvek problémov na túto rekonštrukciu zobrať úver.

Podľa tvrdenia konateľa spoločnosti Bytes s.r.o. je táto spoločnosť v kríze a je zadlžená, preto bez súhlasu mesta zvýšil cenu tepla obyvateľom mesta. Takejto spoločnosti by žiadne banka úver neposkytla. Poslanci mestského zastupiteľstva návrh mesta neakceptovali a prijali svoj poslanecký návrh, že „ Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta zvolať mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia firmy Bytes s.r.o. za účelom riešiť rekonštrukciu rozvodov v zmysle pôvodného projektu z podielov firmy Bytes a mesta Detva „.Prijatím tohto uznesenia nemôže mesto odstúpiť od kúpnej zmluvy a prevziať tepelné rozvody do svojho majetku.

Ak by sa mesto Detva stalo opätovným vlastníkom tepelných rozvodov v Detve, malo by oveľa väčší vplyv na tvorbu ceny tepla v Detve ako je to v súčasnej dobe a na spoločnosť Bytes s.r.o.. Pokiaľ by tepelné rozvody boli majetkom mesta, patrili by všetkým obyvateľom, mesto je pre obyvateľov väčší garant ako súkromná spoločnosť a môže dať záruku obyvateľom, že nebude vytvárať zisk a tým by bola aj cena tepla nižšia.

Text: Štefan Slemenský