Spoločnosť Bytes s.r.o občanom v Detve neoprávnene doúčtovala vyššiu cenu tepla, čo bolo v rozpore so spoločenskou zmluvou. Občanom mali byť tieto finančné prostiedky vrátené formou dotácie z rozpočtu mesta Detva no do dnešného dňa tomu tak nie je. Prečo? Kedy budú občanom tieto peniaze vrátené? Prečo sa neriešila príčina celého problému, ale len následok, ktorý sa môže opakovať? Odpovede na tieto otázky sa dočítate v texte.

Dodávateľom tepla v Detve je spoločnosť Bytes s.r.o., ktorá má 2 spoločníkov. Väčšinovým vlastníkom je súkromná spoločnosť  Biomass-Energy s podielom  65,71 % a mesto Detva ako menšinový vlastník s podielom 34,29 %. O regulácii ceny tepla rozhoduje podľa spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie so súhlasom všetkých spoločníkov. Na valnom zhromaždení nedošlo k súhlasnému rozhodnutiu všetkých spoločníkov o zmene ceny tepla, t.j. mesto Detva nesúhlasilo so zmenou ceny tepla. Napriek tomu konateľ spoločnosti Bytes s.r.o. nariadil účtovať za roky 2015, 2016 cenu tepla vo výške 26,235€/GJ (790,28Sk/GJ).

To znamená, že odberatelia tepla platili zálohové platby v cene 24,565€/GJ (740,08Sk/GJ), ale vyúčtovanie dodávok tepla bolo už účtované podľa ceny 26,235€/GJ (790,28Sk/GJ). Tým odberateľom vznikli nedoplatky v celkovej výške 107.816,66 eur. Na mesto Detva sa následne obrátili občania mesta s tým, že zo strany spoločnosti Bytes s.r.o. došlo k rozúčtovaniu ceny tepla v maximálnej výške schválenej URSO-m hoci zvýšenie ceny tepla nebolo schválené valným zhromaždením spoločnosti Bytes s.r.o. a požiadali mesto o pomoc.

V súvislosti s retroaktívnym doúčtovaním ceny tepla má mesto Detva zatiaľ zviazané ruky a napriek snahe do dnešného dňa nemohlo občanom poskytnúť a teda vrátiť tieto finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Najhoršie na celej veci je však to, že sa tomuto celému dalo predísť, ak by poslanci skoro dva roky neignorovali a neodmietali snahu a požiadavky občanov na riešenie tohto problému.

Celé to začalo v roku 2014 nástupom terajších poslancov, ktorí hneď po nástupe odvolali členov Dozornej rady Bytesu, ktorí boli proti zvýšeniu ceny tepla a zvolili nových členov tejto dozornej rady, ktorí hneď v novom zložení odsúhlasili návrh na zvýšenie ceny tepla pre obyvateľov na rok 2015. Zašlo to až tak ďaleko, že táto dozorná rada, ktorú títo poslanci zvolili bola mesiace prakticky nefunkčná a spoločnosť Bytes s.r.o tak nemal v podstate ani kto kontrolovať. 

Obyvatelia sa proti tomuto začali búriť a prišli na mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo dňa 17.6.2015, na ktorom sa mal prerokovať práve tento návrh spoločnosti Bytes s.r.o na zvýšenie ceny tepla pre rok 2015. Poslanci na čele s ich lídrom Romanom Vrťom však arogantne odmietli a vypustili prerokovanie tohto bodu z programu schôdze aj napriek veľkému protestu prítomných obyvateľov.

Keď poslanci požiadavky obyvateľov na riešenie tohto problému na tomto zastupiteľstve odignorovali spustila sa prvá petícia proti zvyšovaniu ceny tepla. Obyvatelia svoj postoj vyjadrili v petícii, ku ktorej sa za pár dní pridalo 1186 vlastníkov a nájomníkov bytov pripojených na centrálny tepelný zdroj. Petíciu, v ktorej občania nesúhlasili s navrhovaným zvýšením ceny tepla odovzdali v septembri 2015 predstavitelia petičného výboru na mestský úrad.

Poslanci však na ďalšom zastupiteľstve odmietli prerokovať túto petíciu a znovu tak odmietli riešiť tento problém. Na návrh Romana Vrťa dokonca prijali uznesenie, ktorým sa malo preveriť či je táto petícia v súlade s petičným zákonom a či sa tam náhodou nenachádza nejaké formálne pochybenie.

Primátor sa však na rozdiel od poslancov postavil na stranu obyvateľov a nesúhlasil ako zástupca valného zhromaždenia firmy Bytes s.r.o so zvyšovaním ceny tepla pre obyvateľov a s dodatočným doúčtovaním ceny tepla za rok 2015. Následne však konateľ spoločnosti Bytes s.r.o napriek tomu bez súhlasu valnej hromady neoprávnene doúčtoval zvýšenú cenu tepla pre obyvateľov za rok 2015.

Následne sa konalo ďalšie zastupiteľstvo. Na tomto zastupiteľstve bolo poslancom navrhnuté uznesenie, ktoré by občanom pomohlo a stratu za rok 2015 firmy Bytes s.r.o vyrovnalo z rozpočtu mesta Detva ešte pred vyúčtovaním pre domácnosti, čím by nedošlo k zdraženiu ceny tepla pre obyvateľov a nedotklo sa to ich peňaženiek. Poslanci ho však neakceptovali a znovu sa odmietli zaoberať týmto problémom a jeho riešením. 

Následne občanom prišlo retroaktívne vyúčtovanie ceny tepla za rok 2015 a práve tento moment bol impulzom pre začatie ďalšej veľkej petície v Detve „Petícia proti retroaktívnemu doúčtovaniu ceny tepla pre obyvateľov za rok 2015 a za vrátenie teplovodov späť do vlastníctva mesta“. Pod petíciu sa už podpísalo približne 2000 vlastníkov a nájomníkov bytov pripojených na centrálny tepelný zdroj. Dňa 10.06.2016 bola táto petícia doručená na MsÚ a bola adresovaná na poslancov MsZ, preto bola dňa 23.06.2016 predložená na rokovaní mestského zastupiteľstva.

Prečo ešte nie sú občanom tieto peniaze vrátené aj napriek tomu, že o tom rozhodlo Mestské zastupiteľstvo?

Poslanci neprijali pôvodný návrh uznesenia, ktorý pripravilo mesto, ale navrhli a prijali svoj vlastný, poslanecký návrh s ktorým vystúpil Roman Vrťo. Tu však nastal ďalší a zásadný problém. Toto prijaté uznesenie, ktoré navrhli poslanci je v rozpore s VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta ako aj zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mesto Detva teda nemôže tieto peniaze občanom vrátiť, pretože toto prijaté uznesenie je v rozpore so zákonom.

Bez odstránenia rozporov s platnými právnymi predpismi bude akákoľvek verzia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi mestom Detva a spoločnosťou Bytes s.r.o., za účelom vyrovnania retroaktívneho vyúčtovania ceny tepla, absolútne neplatným právnym úkonom podľa § 37 ods. 1 a § 39 Občianskeho zákonníka. Následkom toho bude, že dotácia bude mať charakter bezdôvodného obohatenia podľa § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka titulom plnenia z neplatného právneho úkonu. Spoločnosť Bytes s.r.o. sa tak na úkor mesta Detva bezdôvodne obohatí v sume 107.816,66 EUR a nebude pritom viazaná zmluvou o poskytnutí dotácie, pre jej neplatnosť. Jediné, čoho sa bude môcť mesto Detva voči spoločnosti Bytes s.r.o. domáhať, bude nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. V prípade, ak Bytes s.r.o. odmietne vydať bezdôvodné obohatenie dobrovoľne, bude prichádzať do úvahy len domáhanie sa bezdôvodného obohatenia súdnou cestou. V tom je však riziko, že aj napriek úspešnému súdnemu konaniu môže dôjsť medzičasom k zhoršeniu finančnej situácie v spoločnosti Bytes s.r.o. a mesto Detva tak v exekučnom konaní nemusí byť uspokojené v plnej miere.

Spoločnosť Bytes s.r.o do dnešného dňa nepredložila potrebné doklady. Mesto Detva vyzvalo spoločnosť Bytes s.r.o. o predloženie zrozumiteľných dokladov, z ktorých bude preukázateľne vyplývať, že rozdiel medzi pôvodnou a novou cenou tepla za rok 2015 zodpovedá uvádzanej sume 107.816,66 EUR, nakoľko uvedená suma do dnešného dňa nebola vydokladovaná. Ak nebude navrhovaná suma podložená relevantnými dokladmi, ktoré budú preukazovať skutočný rozdiel novej ceny tepla, nebude možné finančné prostriedky zo strany mesta Detva poskytnúť, pretože mesto Detva nakladá  s verejnými financiami, čo musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a tento postup podlieha kontrole zo strany štátu.

Požadovaná dotácia má pokrývať aj náklady správcom a spoločenstvám na rozpočítavanie a zaslanie. Bytes s.r.o. však neuviedol, aké náklady vznikli správcom a spoločenstvám pri rozpočítavaní a zaslaní. Opätovne k tomu neboli predložené žiadne doklady. Nie je možné poskytnúť peniaze z rozpočtu mesta Detva len na základe príslušnými podkladmi nepodloženej požiadavky spoločnosti Bytes s.r.o. aj napriek tomu, že o tom rozhodlo Mestské zastupiteľstvo v Detve.

Taktiež Okresná prokuratúra vo Zvolene rieši podnet na preskúmanie súladu prijatého uznesenia s platnými právnymi normami. Okresná prokuratúra vo Zvolene podala protest prokurátora a žiada MsZ zrušiť prijaté uznesenie. Napriek uvedenému mesto Detva stále hľadá spôsob akým by bolo možné poskytnúť schválené finančné prostriedky z rozpočtu mesta určené ako kompenzáciu zvýšeného doúčtovania ceny tepla obyvateľom mesta Detva, prípadne spoločnosti Bytes s.r.o., alebo správcom bytov a zástupcom vlastníkov bytov, ktorí by ich ďalej vrátili obyvateľom mesta, čiže odberateľom tepla podľa rozúčtovania. Zatiaľ ako jediný možný spôsob sa javí zvýšenie základného imania spoločnosti Bytes s.r.o., preto mesto Detva písomne vyzvalo konateľa spoločnosti o zvolanie valného zhromaždenia na ktorom by sa okrem iných bodov prejednával aj tento bod. 

Mesto nemohlo zatiaľ konať nakoľko len dňa 24.11.2016 bol na MsÚ doručený protest prokurátora proti uzneseniu, ktoré prijali poslanci a ktoré je v rozpore so zákonom. Najbližšie je teda možné tento problém riešiť na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 16.12.2016. Po tomto všetkom je zarážajúce, že niektorí poslanci mestského zastupiteľstva sú stále ochotní šíriť klamstvá, že peniaze neboli vrátené vinou primátora či mestského úradu.

Text: Petičný výbor – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor