V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia COVID-19 pristúpila Slovenská pošta k úprave podmienok doručovania poštových zásielok. Úprava platí od štvrtku 19. marca.

Úradné zásielky (so službou „do vlastných rúk“) pošta nedoručuje na odovzdávacie miesto podľa adresy, ale do domových listových schránok dostanete len oznámenie o uložení zásielky (tzv. žltý lístok). Odberná lehota je zároveň predĺžená o 14 dní.

Doručované zásielky (bez služby „do vlastných rúk“) vám poštári vhadzujú do schránok bez potvrdenia prevzatia.

Poistené zásielky už tiež nedostanete na svoju adresu (iba žltý lístok), s výnimkou adresátov, ktorí požiadali o elektronické oznamovanie (tí dostanú oznam elektronicky). Poistené zásielky sú uložené na pošte a odberná lehota je predĺžená o 14 dní.

Obyčajné listové zásielky dostávate do schránok, tak ako doteraz.

Poštové poukazy si tiež nájdete v schránkach, samozrejme bez peňazí.

Text: ms

(518.1 kB)Poskytovanie pošt.sl.v súvisl.s vyhlásením mimor.situácie.pdf