Konateľ spoločnosti Bytes s.r.o adresoval list obyvateľom, v ktorom sa snaží odôvodniť zvýšenie ceny tepla pre obyvateľov. Jeho argumenty však majú vážne trhliny a jeho konanie môže byť v niektorých prípadoch v rozpore so zákonom.

Konateľ spoločnosti Bytes s.r.o bez súhlasu valnej hromady doúčtoval obyvateľom cenu tepla za rok 2015 čím porušil Spoločenskú zmluvu. Znamená to, že takéto zvýšenie ceny tepla je neoprávnené a pre obyvateľov v Detve to znamená, že za teplo zaplatia v priemere o 50 až 60 eur viac.

Konateľ v liste píše a svoje konanie odôvodňuje tým, že bol novelizovaný zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník s účinosťou od 1.1.2016. S účinnosťou od 1. 1. 2016!

A tu je hneď prvý zádrhel. Konateľ ako štatutár retroaktívne a v rozpore so spoločenskou zmluvou zvýšil cenu tepla pre obyvateľov za rok 2015 a odvoláva sa pri tom na zákon, ktorý platí až od 1.1.2016!

Teda podľa § 135a ods. 1 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoník,  je jasne uvedené, že “Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.” (To znamená všetkých spoločníkov nie len jedného ako to urobil pán konateľ.)

Ďalej “Sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov, alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

čo to znamená? Na konateľa sa vzťahovali všetky povinnosti uložené mu zákonom, spoločenskou zmluvou, alebo rozhodnutím valného zhromaždenia, ktoré týmto konaním porušil.

Konateľ nakupoval a stále nakupuje odpadové teplo z Bioplynovej stanice súkromníka za 9,96€/Gj a nie za cenu, ktorá vyplýva z toho, že na slamovom kotly by sme dokázali vyrobiť teplo minimálne za cenu 7,80€/Gj. Týmto mohol konateľ spôsobiť spoločnosti Bytes s.r.o škodu v desiatkach tisíc eur ročne. Sme presvedčený, že konateľ týmto zlyhával, pretože nezohľadňoval všetky objektívne a dostupné informácie týkajúce sa nákupu tepla z Bioplynovej stanice. Myslíme si, že tak uprednostňoval súkromníka pred možnosťou lacnejšej výroby tepla na našom slamovom kotly v CTZ.

Konateľ neakceptoval ani požadované zníženie nákupnej ceny odpadového tepla z Bioplynovej stanice súkromníka, či už na valnej hromade, alebo priamo na mestských zastupiteľstvách v Detve. Sme toho názoru, že konateľ, ktorý vedel, že štúdie z roku 2007 ohľadom výroby tepla z biomasy jasne hovoria, že cena tepla nakupovaná od iných subjektov nemôže byť vyššia ako je cena, za ktorú dokážeme vyrobiť teplo pre domácnosti na vlastnom kotly. Napriek tomu konateľ konal tak, že kupoval drahšie teplo z Bioplynovej stanice súkromníka čím nerešpektoval dané štúdie ako i menšinového vlastníka a nekonal tak ako dobrý hospodár. Týmto si myslíme, že konal v rozpore s citovaným zákonom, keď rozhodoval v danej veci tak ako rozhodoval.

Platí tiež, že konateľ zodpovedá za škodu pri výkone svojej funkcie, ktorú spôsobil spoločnosti tým, že by porušil svoje povinnosti, ale to môže rozhodnúť len súd. Nakoľko je však vzťah medzi konateľom a spoločnosťou vždy obchodno – záväzkovým vzťahom, na vznik zodpovednosti konateľa za škodu vzniknutú spoločnosti sa vyžadujú ustanovenia Obchodného zákonníka o náhrade škody podľa § 373 a následného splnenia troch základných predpokladov:

  • vznik škody
  • porušenie povinnosti
  • príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody

Preto, aby bol konateľ zodpovedný za škodu vzniknutú spoločnosti musia byť vždy všetky tri vyššie uvedené predpoklady kumulatívne splnené, nesplnenie čo i len jednej z uvedených podmienok má za následok, že nedochádza ku vzniku zodpovednosti za škodu.

Treba ešte uviesť, že do 1.1.2016 podľa § 135a ods. 3 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník – konateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti takým konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia iba ak by uznesenie valného zhromaždenia bolo v rozpore s právnymi predpismi a spoločenskou zmluvou, čo v tomto prípade nebolo.

Konateľ teda nemal obyvateľom doúčtovať vyššiu cenu tepla za rok 2015, ale mal akceptovať rozhodnutie valného zhromaždenia podľa Spoločenskej zmluvy, ktorú týmto porušil. Za jeho ďalšie porušenie považujeme aj to, že nakupoval teplo z Bioplynovej stanice súkromníka za vyššiu cenu ako dokážeme vyrobiť na vlastnom slamovom kotly v CTZ. 

Sme tiež prekvapení ako konateľ spoločnosti Bytes s.r.o p. Budáč obhajuje svoje konanie s neoprávneným doúčtovaním ceny tepla pre obyvateľov za rok 2015 aj zodpovednosťou v zmysle ustanovaní Trestného zákona aj keď je primárne zodpovednosť konateľa za spôsobenú škodu upravená ustanoveniami Obchodného zákonníka hoci výnimočne nie je vylúčené, že v prípade úmyselnosti konania vo vzťahu k vzniku škody a to vedomého konania môžu byť naplnené aj predpoklady trestnej zodpovednosti za takéto konanie.

Predpokladáme, že p. Budáč sa odvoláva na § 237 a 238 Trestného zákona. V tomto zvláštnom a zmätočnom stanovisku konateľa nám však chýbajú tie najdôležitejšie veci a to z akých relevantných údajov vychádzal, keď tu verejne šíri, že spoločnosti hrozí úpadok.

Otázky na pána Konateľa:

O aké záväzky spoločnosti sa jedná? V akej sume sú? Kedy je ich splatnosť? Čo to znamená pre spoločnosť po ich splatení? Čo konateľ urobil zo svojej pozície ako nadštandardne platený konateľ spoločnosti spolu s celým menežmentom tj. aké racionalizačné opatrenia navrhol a navrhuje samozrejme okrem jediného a to zdražovanie ceny tepla pre obyvateľov? Prečo konateľ nezdôvodnil nákup predraženého tepla z Bioplynovej stanice od súkromnej osoby? Prečo konateľ nepodal vysvetlenie čo je dôvodom minimálne 6 miesiacov odstavených pecí v našej CTZ a čo počas týchto mesiacov robia pracovníci a za čo sú platení? Čo je dôvodom neustáleho zvyšovania ceny štiepky a slamy a aká je ich terajšia cena, keď cena plynu a elektrickej energie sútavne klesá? Prečo konateľ nevysvetlí prečo v polovici roku 2016 nie sú ešte zrekonštruované teplovody, keď mali byť podľa kúpnej zmluvy a to aj s kolaudáciou zrekonštruované už do konca roku 2012 a to bez spolufinancovania mesta?

Otázok je ešte veľa ale relevantných odpovedí žalostne málo. Veríme, že petícia občanov, ktorá začala bude úspešná a na mestskom zastupiteľstve obyvatelia budú mať možnosť a právo pýtať sa aj ďalšie otázky a žiadať svojich poslancov, aby sa už konečne prebudili a začali riešiť tento problém spôsobom, ktorý v petícii navrhujeme.

náhľad petície

Text: Petičný výbor – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor