Hlasná trúba Romana Vrťa a jeho skupinky a teda J. Pavlov znovu perlí. Vyjadruje sa a hodnotí veci, ktorým absolútne nerozumie alebo sa úmyselne snaži manipulovať a zavádzať obyvateľov.

Najnovšie šíria a to citujem „Zimný štadión bol zanedbávaný niekoľko posledných rokov a vinou bývalého vedenia do jeho budovy nešli skoro žiadne prostriedky. Stav je viac menej havarijný.“

Prinášam Vám teda niektoré fakty o Zimnom štadióne a to aj o tom, ako minulé mestské zastupiteľstvo muselo zachraňovať tento zimný štadión a aké nemalé prostriedky boli na tento štadión vynaložené aj v minulosti.

Pravda je však taká, že práve na základe kontroly v roku 2011 poslancami MsZ a kontrolórom mesta boli zistené závažné porušenia mandátnej zmluvy zo strany súkromnej spoločnosti Zimák s.r.o čo potvrdila pri preberaní zimného štadióna Technickými službami aj správa inšpektorátu práce Banská Bystrica, kde podľa protokolu bolo zistené vyše 30 závažných nedostatkov, ktoré ak by neboli okamžite odstránené, tak by mali za následok uzatvorenie zimného štadióna.

Mestské zastupiteľstvo preto dňa 01.01.2012 rozhodlo, že zimný štadión budú spravovať Technické služby s.r.o, ktoré sú 100%-nou spoločnosťou mesta.

Znamenalo to ukončenie zmluvy na prenájom zimného štadión pre súkromnú spoločnosť Zimák s.r.o, ktorá mala počas predchádzajúcich štyroch rokov zimný štadión v prenájme.

Z dôvodu havarijného stavu musela spoločnosť  Technické služby pristúpiť k okamžitému odstraňovaniu závad a k sfunkčneniu zimného štadióna.

Na odstránenie týchto závad vynaložili Technické služby hneď 19 247, 26 eur.  Technické služby museli odstrániť aj existujúce závady vytknuté kontrolou z hygieny a vykonať rekonštrukciu ubytovacej časti a rozvodov elektrickej energie v sume 25 000 eur.

Ďalšie náklady, ktoré boli spôsobené zlým prevádzkovaním predchádzajúceho správcu uvádzam napr. odstránenie havarijného stavu hotela vo výške 5 886, 30 €, oprava  znefunkčnenej studne 1 800,-€, nevykonanie revízie chladiaceho zariadenia vo výške 880,-€. Ďalšou ukážkou hospodárenia predchádzajúceho správcu je aj porovnanie nákladov na rolbu, keď v roku 2009 boli vykázané celkové náklady na pohonné hmoty v čiastke 3 498,38€ a v roku 2012, keď už mali v správe zimný štadión Technické služby to bolo len 1 976,26€, pričom v roku 2012 na zimnom štadióne hrali už dve mužstvá a cena pohonných hmôt bola oproti roku 2009 podstatne vyššia. Nejaká divná matematika nie?

Na základe uznesenia MsZ č. 153/2007 bola poskytnutá dotácia v sume 82 984,80€ (2 500 000,-Sk) na zakúpenie rolby s podmienkou, že vratka DPH bude použitá na údržbu strechy zimného štadióna v roku 2008 (táto vratka činila 13 204,01€). Na základe uznesenia č. 187/2007 bola poskytnutá dotácia spoločnosti ZIMÁK s.r.o. 448 117,90€ (13 500 000,-Sk) na rekonštrukciu technologického zariadenia s tým, že opätovne vratka DPH sa použije na opravu strechy zimného štadióna a osvetlenia (vratka DPH činila 71 267,34€).  Sumár poskytnutých dotácií Mestom Detva ako dotácia súkromnej spoločnosti ZIMÁK s.r.o bola v sume 859 267,94€. Spoločnosť ZIMÁK s.r.o. na základe vyššie uvedených uznesení mala použiť aj vratku DPH z poskytnutých dotácií vo výške 84 471,44€ na rekonštrukciu strechy zimného štadióna a osvetlenia, pričom uvedená strecha spôsobila havarijný stav v roku 2013 Čo sme museli riešiť ďalšími finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta.

Zimák s.r.o :

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Detva poskytlo súkromnej spoločnosti ZIMÁK s.r.o. sumu vo výške 859 267,94+ 84 471,44 = 943 739,38€ (28 431 092,56Sk). Spoločnosť ZIMÁK s.r.o. sa pri prevádzkovaní zimného štadióna správala nasledovne: Za obdobie od 1.7.2007 do 31.12.2011, t.j. za 4,5 roka  vykázala príjmy za  nájom ľadovej plochy len 11 715,05€, príjmy z hotela na ubytovanie 0,-€. Taktiež príjem zo vstupného na verejné korčuľovanie bol 0 €.

Technické služby s.r.o :

Technické služby s.r.o. už mali za rok 2012 príjem z prenájmu ľadovej plochy 32 107,38 €,(za 1rok) príjem z ubytovania bol len za polrok  4 877,85 eur ( hoci prvý polrok sa odstraňovali závady) a zo vstupného na verejné korčuľovanie 2 297,50 eur. Môžeme predpokladať, že spoločnosť Zimák mala tiež tieto príjmy, aj keď ich nepriznala a nevysvetlila ich použitie.

Skúste sa vrátiť a porovnať si tieto sumy ešte raz. Ako je možný  takýto rozdiel v tržbách? Pričom v tomto období na zimnom štadióne pôsobili 2 kluby oproti obdobiu predchádzajúcemu, keď na zimnom štadióne pôsobilo len jedno mužstvo.

Dnes môžme jednoznačne konštatovať, že prebratie zimného štadióna Technickými službami bolo nepochybne správne rozhodnutie a Mesto Detva môže lepšie kontrolovať spoločnosť Technické služby s.r.o., pretože má v spoločnosti 100%-ný obchodný podiel. Ročné zúčtovanie jednoznačne potvrdilo, že Technické služby s.r.o. sú lepším správcom zimného štadióna.  Vyúčtovanie dotácie, príjmov a výdavkov je prehľadné a všetky príjmy a výdaje sú evidované.

V roku 2012 spoločnosť Technické služby Detva prevádzkovala zimný štadión s dotáciou od mesta vo výške 50 000,-€. Pre rok 2013 bola MsZ schválená dotácia na prevádzku a údržbu zimného štadióna vo výške 47 500,-€.

A po tomto všetkom sa nájdu poslanci čo budú teraz tvrdiť, že zimný štadión bol zanedbávaný a do jeho budovy nešli skoro žiadne prostriedky? Treba si uvedomiť aj to, že všetky investované financie sú z rozpočtu mesta a skladáme sa na to všetci obyvatelia mesta.

Text: Ján Šiandor