Mesto Detva zahájilo realizáciu ďalšej z množstva plánovaných investičných akcií  v tomto volebnom období.

„Oprava chodníkov ul. Bernoláková , Detva“.  Predmetom stavebných práce je oprava spojovacích chodníkov  popred bytové domy od ul.Bernolákovej po novo vybudovaný chodník od toku Detvianka.

Predmetom stavebných prác je odstránenie poškodených krycích vrstiev jestvujúcich chodníkov, osadenie nových záhonových obrubníkov a položenie  zámkovej dlažby.

Stavbu realizuje spoločnosť STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy61/A, 825 18 Bratislava, oblasť STRED Zvolen, ktorý ponúkli najnižšiu cenovú ponuku na realizáciu stavebných prác.

Termín realizácie prác je stanovený na 30 kalendárnych dní t.j. do 14.11.2014.

IMG_2200 IMG_2201 IMG_2202

 

DTinfo.sk