Mesto Detva zahájilo realizáciu investičnej akcie „Oprava chodníkov na Námestí mieru, Detva.“

Predmetom stavebných prác je oprava chodníkov v danej lokalite. V rámci stavby sa vybuduje aj záchytný odvodňovací rigol povrchových vôd z blízkeho poľa pre zabezpečenie parkoviska.

Termín realizácie prác je stanovený na 30 kalendárnych dní t.j. do 8.8.2014. Stavbu realizuje STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy61/A, 825 18 Bratislava, oblasť STRED Zvolen.

DTinfo.sk 

Snímka obrazovky 2014-07-16 o 10.42.24