Vážení spoluobčania,

v posledných dňoch sa poslanec MsZ p. Juraj Bódi opäť snaží roznášaním letákov a mediálnou cestou ospravedlniť konanie poslancov MsZ, ktorí darovali tepelné rozvody spoločnosti Bytes s.r.o. a nechceli, aby teplovody boli majetkom mesta, teda nás všetkých. Pretože sa občania nášho mesta na nás obracajú a žiadajú nás o vyjadrenie k názorom poslanca Juraja Bódiho v článku „ Treba povedať aj B „, petičný výbor Vám chce poskytnúť konkrétnejšie informácie a naše stanovisko k uvedenej problematike. Zásadne nesúhlasíme s názormi poslanca Juraja Bódiho, ktoré pokladáme za jednostranné, zavádzajúce a účelovo prispôsobené potrebám pána poslanca. Juraj Bódi je dlhodobým  poslancom MsZ a mali by mu byť známe skutočnosti a súvislosti späté s výrobou a dodávkou tepla spoločnosťou Bytes s.r.o., pretože robil pre spoločnosť Bytes s.r.o. ako externý manažér projektu a zároveň schvaľoval uznesenia MsZ, ktoré sa týkali problematiky výroby a distribúcie tepla v našom meste.

Dodávateľom tepla v Detve je spoločnosť Bytes s.r.o., ktorá má 2 spoločníkov – Biomass-Energy

( 65,71 % ) a mesto Detva ( 34,29 % ). Mesto je tretinovým vlastníkom spoločnosti, ale nemá reálny dosah na presadenie svojich zámerov v spoločnosti, čo sa v praxi prejavilo pri takých dôležitých skutočnostiach ako bolo zvýšenie ceny tepla spoločnosťou Bytes s.r.o. aj bez súhlasu mesta, napriek tomu, že v zmysle spoločenskej zmluvy o cene tepla rozhodujú obidvaja vlastníci. Mesto za toto porušenie spoločenskej zmluvy dalo návrh na odvolanie konateľa spoločnosti avšak väčšinový vlastník návrh mesta neschválil.

Pán poslanec úmyselne zavádza ak tvrdí, že chýbajú informácie o ekonomických dopadoch vrátenia teplovodov do majetku mesta. Prednosta MsÚ predložil do MsZ 3x písomný materiál, ktorého súčasťou bola aj ekonomická analýza v ktorej mesto podrobne informovalo poslancov MsZ aj obyvateľov mesta o ekonomických dopadoch vrátenia teplovodov do majetku mesta. Na týchto zasadnutiach MsZ túto problematiku vysvetľoval aj primátor mesta. Podľa spoločnosti Bytes s.r.o. je celková dĺžka teplovodného potrubia 20,7 km, zrekonštruovaných bolo 10,9 km z toho cca 1/3 je teplovodné potrubie od CTZ po Kapustnice, ktoré sa nerekonštruovalo, ale muselo sa vybudovať nové za sumu 667.000 euro, aby bolo tepelné hospodárstvo funkčné a túto časť nemôžeme počítať do celkovej dĺžky zrekonštruovaných teplovodov. Čiže mesto by muselo spoločnosti Bytes s.r.o. vyplatiť finančné prostriedky za cca 7 km zrekonštruovaných teplovodov. Na časť týchto zrekonštruovaných teplovodov prispelo mesto bezúročnými pôžičkami a na ďalšiu časť rekonštrukcie teplovodov si spoločnosť Bytes s.r.o. zobrala úver, ktorý splácajú obyvatelia mesta ako odberatelia tepla v samotnej cene tepla. Pán poslanec dobre vie, že cena niekoľko 100.000 euro, ktoré by mesto zaplatilo za takýto strategický majetok ako teplovody nesporne sú, sú určite hospodárne vynaložené prostriedky mesta. Sú to finančné prostriedky investované do majetku mesta z ktorého by mala osoh väčšina obyvateľov mesta, veď mesto investuje a prispieva aj na iné časti mesta napr. na autobusové spoje, na opravy a rekonštrukcie chodníkov a ciest, na prevádzku športových a kultúrnych zariadení, na činnosť športových klubov a kultúrnych združení.     

Nie je pravdivé ani tvrdenie pána poslanca, že problém tepelných rozvodov sa neriešil už v roku 2013 resp. v roku 2014. Pán poslanec asi zabudol, že v tomto období sa problém teplovodov riešil. V roku 2012 bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti Bytes s.r.o. v pomere 34% za mesto Detva, t.j. o 36.734 a 66% za Biomass Energy, t.j. o 70.395 . V roku 2013 bola schválená bezúročná pôžička mesta Detva pre spoločnosť Bytes s.r.o na financovanie nových investičných zámerov v etape 2013 vo výške 25.556,70 a v etape 2014 vo výške 94.529 za nasledovných podmienok – splatiť pôžičku do konca roka 2019 a poskytnutie bezúročnej pôžičky pre spoločnosť Bytes s.r.o aj spoločnosťou Biomass Energy s.r.o na financovanie nových investičných zámerov v etape 2013 vo výške 47.668,90 a v etape 2014 vo výške 183.480 . Poskytnutie pôžičky bolo potrebné z dôvodu nutnej realizácie rekonštrukcie starých teplovodov na ktorých vznikali vysoké straty pri prenose tepla. Pretože spoločnosť Bytes s.r.o. nebola vlastnými silami schopná uvedenú investíciu zrealizovať muselo mesto pristúpiť k tomuto riešeniu, aby zabránilo spoločnosti Bytes s.r.o. preniesť straty pri prenose tepla do zvýšenia ceny tepla. Za tieto finančné prostriedky spoločnosť Bytes s.r.o. zrekonštruovala teplovody pri III ZŠ, Strednej spojenej škole a pri Kultúrnom dome. Po preinvestovaní tejto pôžičky spoločnosť Bytes s.r.o. prestala s rekonštrukciou teplovodov.

Na 6. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo dňa 6.7.2015 mali noví poslanci MsZ príležitosť hľadať riešenia na pokračovanie rekonštrukcie teplovodov, pretože na tomto zasadnutí MsZ sa mal prerokovávať bod, ktorý mal riešiť problémy v spoločnosti Bytes s.r.o.. Nerokovať o tomto bode navrhol práve pán poslanec Juraj Bódi a za tento jeho návrh hlasovali všetci poslanci poslaneckej skupiny okolo ich lídra Romana Vrťa. V priebehu rokov 2015 a 2016 mesto intenzívne komunikovalo s poslancami MsZ, konateľom spoločnosti Bytes s.r.o., novým majiteľom spoločnosti Biomass Energy s.r.o. o opatreniach, ktoré by prispeli k stabilizácii ceny tepla v Detve a aj o spätnom vrátení tepelných rozvodov od spoločnosti Bytes s.r.o. do majetku mesta. Žiaľ, mesto nenašlo ochotu ani podporu zo strany poslancov MsZ riešiť problémy súvisiace s výrobou a distribúciou tepla v Detve, ktoré by znížili náklady spoločnosti Bytes s.r.o. a aby sa nezvyšovala cena tepla obyvateľom mesta. Jedným z takýchto mestom navrhovaných opatrení bolo zníženie ceny nakupovaného tepla z bioplynovej stanici.

Sme presvedčení, že ak by poslanci MsZ schválili prevzatie tepelných rozvodov do majetku mesta, mesto by dokázalo zabezpečiť bezproblémovú dodávku tepla obyvateľom Detvy. Na rozdiel od Detvy, mesto Poprad od 1.1.2017 vyrába a dodáva teplo pre 14-tisíc popradských domácností vo vlastnej réžii. Mesto Poprad nepredĺžilo zmluvu s doterajším súkromným dodávateľom tepla a vytvorilo vlastnú stopercentnú mestskú spoločnosť. Podľa primátora mesta Poprad a poslancov mesta Poprad: „ Teplárenský majetok, ktorý je v meste, patrí mestu a jeho občanom. Z toho vyplynulo rozhodnutie uchopiť ho do vlastných rúk a spravovať teplo vo vlastnej réžii. To, čo Popradu ponúka terajší súkromný dodávateľ tepla za 20 rokov je približne 5 mil. eur. Keď si to budeme robiť sami, zodpovedne a hospodárne, benefit môže byť až 12 mil. eur. Z tohto dôvodu niet nad čím rozmýšľať. To, čo v oblasti investícii do domových odovzdávacích staníc tepla a rekonštrukcie tepelných rozvodov ponúka doterajší súkromný dodávateľ tepla si vieme zrealizovať aj sami. Zdroje na túto investíciu pochádzajú od odberateľov tepla, čiže občanov mesta, teda chcú nám dať prakticky naše vlastné peniaze „.  Väčšina poslancov mesta podporila zámer mesta, aby sa vo vlastnej réžii staralo o lukratívnu a nesporne ziskovú výrobu a dodávky tepla a TÚV.

Podľa pána poslanca má mesto Detva bytové domy napojené na moderný centrálny tepelný zdroj, ktorý vysoko hodnotia odborníci aj v zahraničí. No pán poslanec zabúda spomenúť aj podstatný fakt, že tento moderný centrálny tepelný zdroj bol vybudovaný za peniaze obyvateľov Detvy, ktorí ho splácajú a ešte budú splácať v platbách za teplo.

To, že do roku 2014 boli v Detve zachované relatívne stabilné ceny tepla bolo zásluhou vedenia mesta a najmä primátora, ktorý doteraz s vypätím všetkých síl odolával tlaku väčšinového vlastníka. Po nástupe terajších poslancov MsZ však primátor v zastupiteľstve nemá podporu týchto poslancov, ktorí sa radšej postavili na stranu oligarchov, čím sa situácia zhoršila natoľko, že firma Bytes s.r.o napriek nesúhlasu primátora ako aj občanov začala účtovať vyššie ceny a to aj v rozpore so spoločenskou zmluvou.

Text: Petičný výbor – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor