Na základe nesúhlasných stanovísk mesta Detva a obce Dúbravy, Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici svojím rozhodnutím zo dňa 12. októbra 2016 zamietol návrh spoločnosti Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. na určenie dobývacieho priestoru pre ťažbu zlata v lokalite Biely vrch.  

Aj napriek tomu, že mesto Detva a obec Dúbravy v roku 2013 vydali nesúhlasné záväzné stanoviská k určeniu dobývacieho priestoru pre ťažbu zlata, Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici návrh na určenie dobývacieho priestoru nezamietol, ale konanie len prerušil.

Mesto Detva nesúhlasilo s týmto rozhodnutím Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 16. decembra 2013, ktorým bolo prerušené konanie na určenie dobývacieho priestoru do 31. decembra 2016, pretože sa domnievalo, že návrh na určenie dobývacieho priestoru mal byť zamietnutý.

Z tohto dôvodu sa mesto Detva v marci 2014 obrátilo na prokuratúru so žiadosťou o podanie protestu proti rozhodnutiu Obvodného banského úradu o prerušení konania.

Krajská prokuratúra mestu Detva vyhovela, avšak Obvodný banský úrad ani Hlavný banský úrad sa s upozornením prokurátora nestotožnili. Krajská prokuratúra preto podala návrh na krajský súd, ktorý uložil Obvodnému banskému úradu vo veci konať a rozhodnúť.

Obvodný banský úrad sa na základe uznesenia krajského súdu obrátil na mesto Detva a obec Dúbravy s návrhom Administratívnej dohody o určení dobývacieho priestoru, ktorú však mesto Detva odmietlo a nesúhlasilo s jej uzavretím. S uzavretím takejto dohody nesúhlasila ani obec Dúbravy.

Text: Lenka Hriňová, Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková