Mesto Detva aj v mesiaci júl 2015 evidovalo zvýšené množstvo požiadaviek občanov na pokračovanie komplexných rekonštrukcií mestských komunikácií a chodníkov. Občania žiadajú, aby sa v meste budovali a rekonštruovali mestské komunikácie a chodníky vo väčšom rozsahu, nakoľko sú značne poškodené.

Z požiadaviek občanov vyplýva, že chcú súvislú výmenu poškodeného povrchu chodníkov a nie opravy výspravkami.

Mesto v období posledných rokov malo túto problematiku zaradenú medzi svojimi prioritami. V roku 2014 vybudovalo a zrekonštruovalo parkoviská, chodníky, oddychové priestranstvá, úpravy okolia budov, spevnené plochy v počte dvadsiatich investičných akcií (teda v dvadsiatich miestach v meste) v hodnote 850 tisíc Eur a na asfaltovanie a penetrovanie sa vynaložilo 142 tisíc Eur.

Podľa vyjadrenia primátora mesta Jána Šufliarského, niektoré chodníky a komunikácie v meste sú tak schátrané, že je neefektívne ich opravovať spôsobom rôznych vysprávok a preto mesto už viacej rokov realizuje rekonštrukcie súvislou opravou povrchu mestských komunikácií a chodníkov. „Verím, že medzi priority aj tohto Mestského zastupiteľstva budú patriť rekonštrukcie a opravy mestských komunikácií a chodníkov.  A v budúcoročnom rozpočte sa vyčlení dostatočný objem finančných prostriedkov, aby sme mohli realizovať súvislé opravy povrchov tak ako v predchádzajúcom období. Jednou z lokalít, v ktorej sa budú realizovať takého rekonštrukcie chodníkov, bude aj Námestie mieru,“ dodal primátor. Na poslednom Mestskom zastupiteľstve 21. júla primátor navrhol pripraviť návrh vykúpenia pozemkov a zaradenia investičnej akcie „Rekonštrukcia chodníkov na Námestí mieru“ do plánu investičných akcií a do rozpočtu mesta na rok 2016. Tento návrh poslanci Mestského zastupiteľstva schválili.

O výške finančných prostriedkov na budovanie a rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu v decembri 2015.

chodnik

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

Vyjadrenie redakcie: „Obyvatelia žiadajú komplexnú výmenu poškodených povrchov chodníkov a nie opravy plátaním ako je tomu teraz. Predchádzajúca garnitúra mala túto problematiku zaradenú medzi svojimi prioritami. V minulom programovom období začalo mesto systematicky rekonštruovať a budovať nové parkoviská, chodníky, oddychové priestranstvá, úpravy okolia budov a spevnené plochy.

Teraz občania žiadajú, aby aj noví poslanci pokračovali v rozvoji nakoľko v Detve ako by sa rozvoj zastavil. Takto si prácu určite nepredstavujú.“

11657374_10206353436007514_422548144_n