Mesto Detva upozorňuje občanov na zmenené dátumy zápisu detí (prvákov) na povinnú školskú dochádzku do základných škôl pre školský rok 2016/2017. Zápis sa začína neskôr, teda 1. apríla a končí sa 30. apríla 2016. 

Čas zápisu detí je určený na dni: utorok a streda v treťom aprílovom týždni v čase od 14.00 h. do 17.00. h. V prípade, že na dni zápisu utorok a streda pripadnú Veľkonočné prázdniny, potom čas zápisu detí je určený na dni: štvrtok a piatok v treťom aprílovom týždni.

Schválenie nového VZN mesta Detva o určení miesta a času zápisu je odpoveďou na aktuálne zmeny v školskom zákone, o posunutých dátumoch zápisu žiakov oproti minulému školskému roku.

Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje: a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

OZNAM O ZÁPISE NA POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU

Text: Zuzana Juhaniaková
foto: Anna Budáčová